دلخور نشو[ تعداد کلیک : ۷۷۹ ]
تموم قصه ها یکجور بودن[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
شلیک گل در شب[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
کدوم لحظه بیاد بیدار می شی[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
تو میری؛[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
بخون بانوی آزادی![ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
سالهاست در این سلول[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
چراغ ها[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
تابستان وحشتناک را تمام کردم[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
حالا که گذشته تاریخ[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
دریا توی رادیو بود[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]