دلخور نشو[ تعداد کلیک : ۷۹۷ ]
تموم قصه ها یکجور بودن[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
شلیک گل در شب[ تعداد کلیک : ۶۶۲ ]
کدوم لحظه بیاد بیدار می شی[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
تو میری؛[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
بخون بانوی آزادی![ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
سالهاست در این سلول[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
چراغ ها[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
تابستان وحشتناک را تمام کردم[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
حالا که گذشته تاریخ[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
دریا توی رادیو بود[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]