دلخور نشو[ تعداد کلیک : ۷۳۵ ]
تموم قصه ها یکجور بودن[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
شلیک گل در شب[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
کدوم لحظه بیاد بیدار می شی[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
تو میری؛[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
بخون بانوی آزادی![ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
سالهاست در این سلول[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
چراغ ها[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
تابستان وحشتناک را تمام کردم[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
حالا که گذشته تاریخ[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
دریا توی رادیو بود[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]