دلخور نشو[ تعداد کلیک : ۷۸۸ ]
تموم قصه ها یکجور بودن[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
شلیک گل در شب[ تعداد کلیک : ۶۴۹ ]
کدوم لحظه بیاد بیدار می شی[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
تو میری؛[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
بخون بانوی آزادی![ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
سالهاست در این سلول[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
چراغ ها[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
تابستان وحشتناک را تمام کردم[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
حالا که گذشته تاریخ[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
دریا توی رادیو بود[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]