دلخور نشو[ تعداد کلیک : ۷۷۴ ]
تموم قصه ها یکجور بودن[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
شلیک گل در شب[ تعداد کلیک : ۶۳۰ ]
کدوم لحظه بیاد بیدار می شی[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
تو میری؛[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
بخون بانوی آزادی![ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
سالهاست در این سلول[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
چراغ ها[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
تابستان وحشتناک را تمام کردم[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
حالا که گذشته تاریخ[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
دریا توی رادیو بود[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]