دلخور نشو[ تعداد کلیک : ۸۰۸ ]
تموم قصه ها یکجور بودن[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
شلیک گل در شب[ تعداد کلیک : ۶۸۴ ]
کدوم لحظه بیاد بیدار می شی[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
تو میری؛[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
بخون بانوی آزادی![ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
سالهاست در این سلول[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
چراغ ها[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
تابستان وحشتناک را تمام کردم[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
حالا که گذشته تاریخ[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
دریا توی رادیو بود[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]