دلخور نشو[ تعداد کلیک : ۷۴۴ ]
تموم قصه ها یکجور بودن[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
شلیک گل در شب[ تعداد کلیک : ۵۹۲ ]
کدوم لحظه بیاد بیدار می شی[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
تو میری؛[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
بخون بانوی آزادی![ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
سالهاست در این سلول[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
چراغ ها[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
تابستان وحشتناک را تمام کردم[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
حالا که گذشته تاریخ[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
دریا توی رادیو بود[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]