دلم گرفته[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
کشف جرم[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
گونه های خیس[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
بعد از تو[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
به من میرسد[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
دست نگه داشت[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
در تاریکی[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
ایستاده ای[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
خواندن ذهنم[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
چشم اندازخوبی ندارد[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
سرت را بدزد[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]