غمی ست در وجودم[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
پیچیده در خطوط[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
فرض کن این نسیم تو را به خواب عمیقی ببرد[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
در خواب هایم زنی را می بینم[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
ین عینک[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]