غمی ست در وجودم[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
پیچیده در خطوط[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
فرض کن این نسیم تو را به خواب عمیقی ببرد[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
در خواب هایم زنی را می بینم[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
ین عینک[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]