غمی ست در وجودم[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
پیچیده در خطوط[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
فرض کن این نسیم تو را به خواب عمیقی ببرد[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
در خواب هایم زنی را می بینم[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
ین عینک[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]