غمی ست در وجودم[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
پیچیده در خطوط[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
فرض کن این نسیم تو را به خواب عمیقی ببرد[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
در خواب هایم زنی را می بینم[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
ین عینک[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]