غمی ست در وجودم[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
پیچیده در خطوط[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
فرض کن این نسیم تو را به خواب عمیقی ببرد[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
در خواب هایم زنی را می بینم[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
ین عینک[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]