غمی ست در وجودم[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
پیچیده در خطوط[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
فرض کن این نسیم تو را به خواب عمیقی ببرد[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
در خواب هایم زنی را می بینم[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
ین عینک[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]