در قابِ عکس تصویر امام[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
کافی بود تعزیه ای بپا شود[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
یکی در میان[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
هنوز هم که هنوز است[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
پدرم خواندن را[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
از میدان امام حسین (ع)[ تعداد کلیک : ۳۰۳ ]
پدرم گوشه ی خانه افتاده بود[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
شلوارهای پاچه گشاد و خط ریش های چکمه ای[ تعداد کلیک : ۷۰۰ ]
با خودم فکر میکنم[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]