در قابِ عکس تصویر امام[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
کافی بود تعزیه ای بپا شود[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
یکی در میان[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
هنوز هم که هنوز است[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
پدرم خواندن را[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
از میدان امام حسین (ع)[ تعداد کلیک : ۳۰۶ ]
پدرم گوشه ی خانه افتاده بود[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
شلوارهای پاچه گشاد و خط ریش های چکمه ای[ تعداد کلیک : ۷۰۸ ]
با خودم فکر میکنم[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]