در قابِ عکس تصویر امام[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
کافی بود تعزیه ای بپا شود[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
یکی در میان[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
هنوز هم که هنوز است[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
پدرم خواندن را[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
از میدان امام حسین (ع)[ تعداد کلیک : ۲۹۹ ]
پدرم گوشه ی خانه افتاده بود[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
شلوارهای پاچه گشاد و خط ریش های چکمه ای[ تعداد کلیک : ۶۹۴ ]
با خودم فکر میکنم[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]