این‌طرف، من که باز لبریزم[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
خسته ازراه دوری[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
توآن طرف نشسته ای[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
شعری بگو!تازه تر کن[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
مثل هرسال فصل بهار[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
کم کم از راه دور می آید[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
روی شاخه هانشسته است[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
گرچه خسته وغریب[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
ساعت رسیدن است[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
من دلم کبوتری است[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
گل[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
این‌طرف، من که باز لبریزم[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
...خسته ازراه دوری ؛[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
لحظه های تازه ام[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
توآن طرف نشسته ای[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
شعری بگو!تازه تر کن ![ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
مثل هرسال فصل بهار[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
کم کم از راه دور می آید[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
روی شاخه هانشسته است[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
گرچه خسته وغریب[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
ساعت رسیدن است[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
من دلم کبوتری است[ تعداد کلیک : ۳۱۰ ]