این‌طرف، من که باز لبریزم[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
خسته ازراه دوری[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
توآن طرف نشسته ای[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
شعری بگو!تازه تر کن[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
مثل هرسال فصل بهار[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
کم کم از راه دور می آید[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
روی شاخه هانشسته است[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
گرچه خسته وغریب[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
ساعت رسیدن است[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
من دلم کبوتری است[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
گل[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
این‌طرف، من که باز لبریزم[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
...خسته ازراه دوری ؛[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
لحظه های تازه ام[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
توآن طرف نشسته ای[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
شعری بگو!تازه تر کن ![ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
مثل هرسال فصل بهار[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
کم کم از راه دور می آید[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
روی شاخه هانشسته است[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
گرچه خسته وغریب[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
ساعت رسیدن است[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
من دلم کبوتری است[ تعداد کلیک : ۳۱۷ ]