جبر[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
دلتنگی های تو[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
فرار[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
تو و باران[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
قتل ناموسی![ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
گیلاسها[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
برف[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]