برای هر کسی اتفاق افتاده است[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
جهان چندم[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
به یاد کشته شدگان زلزله ی آذربایجان[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
زبان مشترک[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
خدا[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
برای روز صلح (شعر ضد جنگ)[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
آگاهی بدون الف با[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
ضد جنگ[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
برای برگشت دیر نیست![ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
تو می توانستی بوسه ای باشی[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
آخرین سرباز زنده ی خط مقدم تنهاست[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
سوال اول عمودی[ تعداد کلیک : ۶۷۰ ]