برای هر کسی اتفاق افتاده است[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
جهان چندم[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
به یاد کشته شدگان زلزله ی آذربایجان[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
زبان مشترک[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
خدا[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
برای روز صلح (شعر ضد جنگ)[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
آگاهی بدون الف با[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
ضد جنگ[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
برای برگشت دیر نیست![ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
تو می توانستی بوسه ای باشی[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
آخرین سرباز زنده ی خط مقدم تنهاست[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
سوال اول عمودی[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]