برای هر کسی اتفاق افتاده است[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
جهان چندم[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
به یاد کشته شدگان زلزله ی آذربایجان[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
زبان مشترک[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
خدا[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
برای روز صلح (شعر ضد جنگ)[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
آگاهی بدون الف با[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
ضد جنگ[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
برای برگشت دیر نیست![ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
تو می توانستی بوسه ای باشی[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
آخرین سرباز زنده ی خط مقدم تنهاست[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
سوال اول عمودی[ تعداد کلیک : ۶۶۳ ]