برای هر کسی اتفاق افتاده است[ تعداد کلیک : ۶۲۲ ]
جهان چندم[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
به یاد کشته شدگان زلزله ی آذربایجان[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
زبان مشترک[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
خدا[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
برای روز صلح (شعر ضد جنگ)[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
آگاهی بدون الف با[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
ضد جنگ[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
برای برگشت دیر نیست![ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
تو می توانستی بوسه ای باشی[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
آخرین سرباز زنده ی خط مقدم تنهاست[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
سوال اول عمودی[ تعداد کلیک : ۷۰۱ ]