برای هر کسی اتفاق افتاده است[ تعداد کلیک : ۶۲۵ ]
جهان چندم[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
به یاد کشته شدگان زلزله ی آذربایجان[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
زبان مشترک[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
خدا[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
برای روز صلح (شعر ضد جنگ)[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
آگاهی بدون الف با[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
ضد جنگ[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
برای برگشت دیر نیست![ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
تو می توانستی بوسه ای باشی[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
آخرین سرباز زنده ی خط مقدم تنهاست[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
سوال اول عمودی[ تعداد کلیک : ۷۰۸ ]