برای هر کسی اتفاق افتاده است[ تعداد کلیک : ۶۱۸ ]
جهان چندم[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
به یاد کشته شدگان زلزله ی آذربایجان[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
زبان مشترک[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
خدا[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
برای روز صلح (شعر ضد جنگ)[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
آگاهی بدون الف با[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
ضد جنگ[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
برای برگشت دیر نیست![ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
تو می توانستی بوسه ای باشی[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
آخرین سرباز زنده ی خط مقدم تنهاست[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
سوال اول عمودی[ تعداد کلیک : ۶۸۵ ]