برای هر کسی اتفاق افتاده است[ تعداد کلیک : ۶۳۴ ]
جهان چندم[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
به یاد کشته شدگان زلزله ی آذربایجان[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
زبان مشترک[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
خدا[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
برای روز صلح (شعر ضد جنگ)[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
آگاهی بدون الف با[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
ضد جنگ[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
برای برگشت دیر نیست![ تعداد کلیک : ۶۲۲ ]
تو می توانستی بوسه ای باشی[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
آخرین سرباز زنده ی خط مقدم تنهاست[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
سوال اول عمودی[ تعداد کلیک : ۷۲۸ ]