برای هر کسی اتفاق افتاده است[ تعداد کلیک : ۶۰۴ ]
جهان چندم[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
به یاد کشته شدگان زلزله ی آذربایجان[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
زبان مشترک[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
خدا[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
برای روز صلح (شعر ضد جنگ)[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
آگاهی بدون الف با[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
ضد جنگ[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
برای برگشت دیر نیست![ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
تو می توانستی بوسه ای باشی[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
آخرین سرباز زنده ی خط مقدم تنهاست[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
سوال اول عمودی[ تعداد کلیک : ۶۵۳ ]