برف پیری ... برای مادران منتظر[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
نگاه ... برای انتظار[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
بیشتر[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
پیاده[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
سزای ماست[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
قهوه خانه[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
سودای بی سود[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
لباس میزبانی[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
یوسف عزیز ماست[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
فرودگاه[ تعداد کلیک : ۶۹۹ ]
تو هستی کافیه[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
وطن[ تعداد کلیک : ۶۹۹ ]
دارم میام که برم[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
شک ندارم[ تعداد کلیک : ۶۲۸ ]
آلبوم[ تعداد کلیک : ۶۳۲ ]
تنهایی[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
دلتنگ میزت نیستی ... برای استاد مسعود علی محمدی[ تعداد کلیک : ۶۳۹ ]
چند ساعت به سال نو[ تعداد کلیک : ۶۶۲ ]
هوا سرده[ تعداد کلیک : ۶۲۲ ]
اصفهان[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
هوا سرده[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
پیاده[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]