برف پیری ... برای مادران منتظر[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
نگاه ... برای انتظار[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
بیشتر[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
پیاده[ تعداد کلیک : ۵۹۷ ]
سزای ماست[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
قهوه خانه[ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]
سودای بی سود[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
لباس میزبانی[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
یوسف عزیز ماست[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
فرودگاه[ تعداد کلیک : ۷۷۴ ]
تو هستی کافیه[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
وطن[ تعداد کلیک : ۷۴۳ ]
دارم میام که برم[ تعداد کلیک : ۶۳۳ ]
شک ندارم[ تعداد کلیک : ۶۷۲ ]
آلبوم[ تعداد کلیک : ۶۸۱ ]
تنهایی[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
دلتنگ میزت نیستی ... برای استاد مسعود علی محمدی[ تعداد کلیک : ۶۵۸ ]
چند ساعت به سال نو[ تعداد کلیک : ۷۲۲ ]
هوا سرده[ تعداد کلیک : ۶۵۰ ]
اصفهان[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
هوا سرده[ تعداد کلیک : ۶۶۴ ]
پیاده[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]