برف پیری ... برای مادران منتظر[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
نگاه ... برای انتظار[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
بیشتر[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
پیاده[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
سزای ماست[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
قهوه خانه[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
سودای بی سود[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
لباس میزبانی[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
یوسف عزیز ماست[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
فرودگاه[ تعداد کلیک : ۷۳۴ ]
تو هستی کافیه[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
وطن[ تعداد کلیک : ۷۲۰ ]
دارم میام که برم[ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
شک ندارم[ تعداد کلیک : ۶۴۹ ]
آلبوم[ تعداد کلیک : ۶۵۷ ]
تنهایی[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
دلتنگ میزت نیستی ... برای استاد مسعود علی محمدی[ تعداد کلیک : ۶۵۲ ]
چند ساعت به سال نو[ تعداد کلیک : ۶۸۸ ]
هوا سرده[ تعداد کلیک : ۶۳۷ ]
اصفهان[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
هوا سرده[ تعداد کلیک : ۶۳۶ ]
پیاده[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]