برف پیری ... برای مادران منتظر[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
نگاه ... برای انتظار[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
بیشتر[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
پیاده[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
سزای ماست[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
قهوه خانه[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
سودای بی سود[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
لباس میزبانی[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
یوسف عزیز ماست[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
فرودگاه[ تعداد کلیک : ۶۶۲ ]
تو هستی کافیه[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
وطن[ تعداد کلیک : ۶۶۹ ]
دارم میام که برم[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
شک ندارم[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
آلبوم[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
تنهایی[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
دلتنگ میزت نیستی ... برای استاد مسعود علی محمدی[ تعداد کلیک : ۶۲۲ ]
چند ساعت به سال نو[ تعداد کلیک : ۶۳۴ ]
هوا سرده[ تعداد کلیک : ۶۰۴ ]
اصفهان[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
هوا سرده[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
پیاده[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]