برف پیری ... برای مادران منتظر[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
نگاه ... برای انتظار[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
بیشتر[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
پیاده[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
سزای ماست[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
قهوه خانه[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
سودای بی سود[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
لباس میزبانی[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
یوسف عزیز ماست[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
فرودگاه[ تعداد کلیک : ۷۱۱ ]
تو هستی کافیه[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
وطن[ تعداد کلیک : ۷۱۱ ]
دارم میام که برم[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
شک ندارم[ تعداد کلیک : ۶۴۰ ]
آلبوم[ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
تنهایی[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
دلتنگ میزت نیستی ... برای استاد مسعود علی محمدی[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]
چند ساعت به سال نو[ تعداد کلیک : ۶۷۲ ]
هوا سرده[ تعداد کلیک : ۶۲۹ ]
اصفهان[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
هوا سرده[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
پیاده[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]