گذشت زمان[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
در سینه ی باد[ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]
یا در سرش زلزله بیاید[ تعداد کلیک : ۲۵۶ ]
کش و قوس می دهند گربه ها[ تعداد کلیک : ۲۹۴ ]
ممکن است در جنگ[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
باد از هر ویرانه ای که بگذرد[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
همسرم[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
قرار بود مسافر نشویم[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]