گذشت زمان[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
در سینه ی باد[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
یا در سرش زلزله بیاید[ تعداد کلیک : ۲۶۱ ]
کش و قوس می دهند گربه ها[ تعداد کلیک : ۲۹۹ ]
ممکن است در جنگ[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
باد از هر ویرانه ای که بگذرد[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
همسرم[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
قرار بود مسافر نشویم[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]