گذشت زمان[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
در سینه ی باد[ تعداد کلیک : ۳۱۰ ]
یا در سرش زلزله بیاید[ تعداد کلیک : ۲۵۵ ]
کش و قوس می دهند گربه ها[ تعداد کلیک : ۲۹۲ ]
ممکن است در جنگ[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
باد از هر ویرانه ای که بگذرد[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
همسرم[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
قرار بود مسافر نشویم[ تعداد کلیک : ۳۲۰ ]