مکنونات ذهنیِ اعلی‌حضرت[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
کفش‌دوزک سفید[ تعداد کلیک : ۲۸۷ ]
قصر ویرانِ ایندرا[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
دو تا هیوندای قرمز شاسی بلند![ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
خود شکنی[ تعداد کلیک : ۲۸۷ ]
خط‌خطی[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
پشت لاله‌ها[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
آیِنه خود نظر است، آیِنه در پیش ندارد![ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
بهار پاییزی[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
انبساط[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
اِرِبوس و سلنه[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
اختلال در مسیر دست‌یابی به مرحله‌ی هفتم[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]