مکنونات ذهنیِ اعلی‌حضرت[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
کفش‌دوزک سفید[ تعداد کلیک : ۲۹۷ ]
قصر ویرانِ ایندرا[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
دو تا هیوندای قرمز شاسی بلند![ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
خود شکنی[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
خط‌خطی[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
پشت لاله‌ها[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
آیِنه خود نظر است، آیِنه در پیش ندارد![ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
بهار پاییزی[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
انبساط[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
اِرِبوس و سلنه[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
اختلال در مسیر دست‌یابی به مرحله‌ی هفتم[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]