مکنونات ذهنیِ اعلی‌حضرت[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
کفش‌دوزک سفید[ تعداد کلیک : ۳۰۱ ]
قصر ویرانِ ایندرا[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
دو تا هیوندای قرمز شاسی بلند![ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
خود شکنی[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
خط‌خطی[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
پشت لاله‌ها[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
آیِنه خود نظر است، آیِنه در پیش ندارد![ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
بهار پاییزی[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
انبساط[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
اِرِبوس و سلنه[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
اختلال در مسیر دست‌یابی به مرحله‌ی هفتم[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]