مکنونات ذهنیِ اعلی‌حضرت[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
کفش‌دوزک سفید[ تعداد کلیک : ۲۹۲ ]
قصر ویرانِ ایندرا[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
دو تا هیوندای قرمز شاسی بلند![ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
خود شکنی[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]
خط‌خطی[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
پشت لاله‌ها[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
آیِنه خود نظر است، آیِنه در پیش ندارد![ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
بهار پاییزی[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
انبساط[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
اِرِبوس و سلنه[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
اختلال در مسیر دست‌یابی به مرحله‌ی هفتم[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]