مکنونات ذهنیِ اعلی‌حضرت[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
کفش‌دوزک سفید[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]
قصر ویرانِ ایندرا[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
دو تا هیوندای قرمز شاسی بلند![ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
خود شکنی[ تعداد کلیک : ۳۱۱ ]
خط‌خطی[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
پشت لاله‌ها[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
آیِنه خود نظر است، آیِنه در پیش ندارد![ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
بهار پاییزی[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
انبساط[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
اِرِبوس و سلنه[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
اختلال در مسیر دست‌یابی به مرحله‌ی هفتم[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]