مکنونات ذهنیِ اعلی‌حضرت[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
کفش‌دوزک سفید[ تعداد کلیک : ۲۸۴ ]
قصر ویرانِ ایندرا[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
دو تا هیوندای قرمز شاسی بلند![ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
خود شکنی[ تعداد کلیک : ۲۸۴ ]
خط‌خطی[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
پشت لاله‌ها[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
آیِنه خود نظر است، آیِنه در پیش ندارد![ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
بهار پاییزی[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
انبساط[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
اِرِبوس و سلنه[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
اختلال در مسیر دست‌یابی به مرحله‌ی هفتم[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]