مکنونات ذهنیِ اعلی‌حضرت[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
کفش‌دوزک سفید[ تعداد کلیک : ۲۸۹ ]
قصر ویرانِ ایندرا[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
دو تا هیوندای قرمز شاسی بلند![ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
خود شکنی[ تعداد کلیک : ۲۹۳ ]
خط‌خطی[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
پشت لاله‌ها[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
آیِنه خود نظر است، آیِنه در پیش ندارد![ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
بهار پاییزی[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
انبساط[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
اِرِبوس و سلنه[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
اختلال در مسیر دست‌یابی به مرحله‌ی هفتم[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]