مکنونات ذهنیِ اعلی‌حضرت[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
کفش‌دوزک سفید[ تعداد کلیک : ۲۹۳ ]
قصر ویرانِ ایندرا[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
دو تا هیوندای قرمز شاسی بلند![ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
خود شکنی[ تعداد کلیک : ۳۰۱ ]
خط‌خطی[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
پشت لاله‌ها[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
آیِنه خود نظر است، آیِنه در پیش ندارد![ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
بهار پاییزی[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
انبساط[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
اِرِبوس و سلنه[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
اختلال در مسیر دست‌یابی به مرحله‌ی هفتم[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]