گلی[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
نقاشی[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
کتاب مقدس[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
حال خوبی دارد[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
خیره می مانم[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
پرندها را[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
تاریخ تلخ[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۳۲۱ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
تاخدا باید گذشت از یک مسیر دیگری[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
بی عشق/ جهان پوچ[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]
بیهوده با اقاقی و لبخند آمدی[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
غمی مثل تو نایاب[ تعداد کلیک : ۲۰۳ ]
تو روز هشتمی هستی که در این هفته می آید[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
من بدون معجزه از نیل می رفتم[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
گریه گاهی جرم سنگینی برای زندگی ست[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]