گلی[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
نقاشی[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
کتاب مقدس[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
حال خوبی دارد[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
خیره می مانم[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
پرندها را[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
تاریخ تلخ[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۳۱۶ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
تاخدا باید گذشت از یک مسیر دیگری[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
بی عشق/ جهان پوچ[ تعداد کلیک : ۲۸۷ ]
بیهوده با اقاقی و لبخند آمدی[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
غمی مثل تو نایاب[ تعداد کلیک : ۱۹۸ ]
تو روز هشتمی هستی که در این هفته می آید[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
من بدون معجزه از نیل می رفتم[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
گریه گاهی جرم سنگینی برای زندگی ست[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]