گلی[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
نقاشی[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
کتاب مقدس[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
حال خوبی دارد[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
خیره می مانم[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
پرندها را[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
تاریخ تلخ[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۳۰۸ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
تاخدا باید گذشت از یک مسیر دیگری[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
بی عشق/ جهان پوچ[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
بیهوده با اقاقی و لبخند آمدی[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
غمی مثل تو نایاب[ تعداد کلیک : ۱۹۱ ]
تو روز هشتمی هستی که در این هفته می آید[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
من بدون معجزه از نیل می رفتم[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
گریه گاهی جرم سنگینی برای زندگی ست[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]