گلی[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
نقاشی[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
کتاب مقدس[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
حال خوبی دارد[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
خیره می مانم[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
پرندها را[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
تاریخ تلخ[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۳۱۳ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
تاخدا باید گذشت از یک مسیر دیگری[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
بی عشق/ جهان پوچ[ تعداد کلیک : ۲۸۶ ]
بیهوده با اقاقی و لبخند آمدی[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
غمی مثل تو نایاب[ تعداد کلیک : ۱۹۶ ]
تو روز هشتمی هستی که در این هفته می آید[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
من بدون معجزه از نیل می رفتم[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
گریه گاهی جرم سنگینی برای زندگی ست[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]