گلی[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
نقاشی[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
کتاب مقدس[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
حال خوبی دارد[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
خیره می مانم[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
پرندها را[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
تاریخ تلخ[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
تاخدا باید گذشت از یک مسیر دیگری[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
بی عشق/ جهان پوچ[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
بیهوده با اقاقی و لبخند آمدی[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
غمی مثل تو نایاب[ تعداد کلیک : ۲۱۳ ]
تو روز هشتمی هستی که در این هفته می آید[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
من بدون معجزه از نیل می رفتم[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
گریه گاهی جرم سنگینی برای زندگی ست[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]