گلی[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
نقاشی[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
کتاب مقدس[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
حال خوبی دارد[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
خیره می مانم[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
پرندها را[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
تاریخ تلخ[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۳۱۸ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
تاخدا باید گذشت از یک مسیر دیگری[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
بی عشق/ جهان پوچ[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
بیهوده با اقاقی و لبخند آمدی[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
غمی مثل تو نایاب[ تعداد کلیک : ۲۰۰ ]
تو روز هشتمی هستی که در این هفته می آید[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
من بدون معجزه از نیل می رفتم[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
گریه گاهی جرم سنگینی برای زندگی ست[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]