گلی[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
نقاشی[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
کتاب مقدس[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
حال خوبی دارد[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
خیره می مانم[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
پرندها را[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
تاریخ تلخ[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۳۲۱ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
تاخدا باید گذشت از یک مسیر دیگری[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
بی عشق/ جهان پوچ[ تعداد کلیک : ۳۲۰ ]
بیهوده با اقاقی و لبخند آمدی[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
غمی مثل تو نایاب[ تعداد کلیک : ۲۰۵ ]
تو روز هشتمی هستی که در این هفته می آید[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
من بدون معجزه از نیل می رفتم[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
گریه گاهی جرم سنگینی برای زندگی ست[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
امیرحسین نورالدینی شاه آبادی رفسنجان[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
"خیلی " از برادرها[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
دریا برای چشم تو تشبیه خوبی است[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
برگ گاهی در زمستان از گلی زیبا تر است[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]