ما هردومون قربانیه جنگیم[ تعداد کلیک : ۸۸۷ ]
کجای جهنم ، بهشتِ منه...؟![ تعداد کلیک : ۶۸۹ ]
ساده تر از اونی که فک میکردم[ تعداد کلیک : ۷۳۳ ]
زیبایی تو از سر تهران زیادیه[ تعداد کلیک : ۸۲۷ ]
زندگی یه بغض ِ وحشتناکه[ تعداد کلیک : ۶۵۳ ]
چن ساله بودم که پدر رفت و[ تعداد کلیک : ۷۰۱ ]
چشم های تو کار دستم داد[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
تو بدجوری سرگرم رفتن شدی[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]
تا چشمت میافته بهش لال شی[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
به قرآن داری خودکشی می کنی[ تعداد کلیک : ۷۹۷ ]
بازم همون آشو همون کاسه[ تعداد کلیک : ۷۶۷ ]