ما هردومون قربانیه جنگیم[ تعداد کلیک : ۸۶۱ ]
کجای جهنم ، بهشتِ منه...؟![ تعداد کلیک : ۶۶۷ ]
ساده تر از اونی که فک میکردم[ تعداد کلیک : ۶۸۶ ]
زیبایی تو از سر تهران زیادیه[ تعداد کلیک : ۷۸۵ ]
زندگی یه بغض ِ وحشتناکه[ تعداد کلیک : ۶۱۹ ]
چن ساله بودم که پدر رفت و[ تعداد کلیک : ۶۷۴ ]
چشم های تو کار دستم داد[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
تو بدجوری سرگرم رفتن شدی[ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]
تا چشمت میافته بهش لال شی[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
به قرآن داری خودکشی می کنی[ تعداد کلیک : ۷۷۴ ]
بازم همون آشو همون کاسه[ تعداد کلیک : ۷۳۳ ]