ما هردومون قربانیه جنگیم[ تعداد کلیک : ۸۲۹ ]
کجای جهنم ، بهشتِ منه...؟![ تعداد کلیک : ۶۲۳ ]
ساده تر از اونی که فک میکردم[ تعداد کلیک : ۶۴۳ ]
زیبایی تو از سر تهران زیادیه[ تعداد کلیک : ۷۲۵ ]
زندگی یه بغض ِ وحشتناکه[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
چن ساله بودم که پدر رفت و[ تعداد کلیک : ۶۳۲ ]
چشم های تو کار دستم داد[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
تو بدجوری سرگرم رفتن شدی[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
تا چشمت میافته بهش لال شی[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
به قرآن داری خودکشی می کنی[ تعداد کلیک : ۷۳۲ ]
بازم همون آشو همون کاسه[ تعداد کلیک : ۶۷۲ ]