ما هردومون قربانیه جنگیم[ تعداد کلیک : ۸۵۱ ]
کجای جهنم ، بهشتِ منه...؟![ تعداد کلیک : ۶۵۴ ]
ساده تر از اونی که فک میکردم[ تعداد کلیک : ۶۷۶ ]
زیبایی تو از سر تهران زیادیه[ تعداد کلیک : ۷۷۵ ]
زندگی یه بغض ِ وحشتناکه[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
چن ساله بودم که پدر رفت و[ تعداد کلیک : ۶۶۳ ]
چشم های تو کار دستم داد[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
تو بدجوری سرگرم رفتن شدی[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
تا چشمت میافته بهش لال شی[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
به قرآن داری خودکشی می کنی[ تعداد کلیک : ۷۶۲ ]
بازم همون آشو همون کاسه[ تعداد کلیک : ۷۱۴ ]