ما هردومون قربانیه جنگیم[ تعداد کلیک : ۸۱۶ ]
کجای جهنم ، بهشتِ منه...؟![ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
ساده تر از اونی که فک میکردم[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
زیبایی تو از سر تهران زیادیه[ تعداد کلیک : ۷۰۴ ]
زندگی یه بغض ِ وحشتناکه[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
چن ساله بودم که پدر رفت و[ تعداد کلیک : ۶۱۴ ]
چشم های تو کار دستم داد[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
تو بدجوری سرگرم رفتن شدی[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
تا چشمت میافته بهش لال شی[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
به قرآن داری خودکشی می کنی[ تعداد کلیک : ۷۱۳ ]
بازم همون آشو همون کاسه[ تعداد کلیک : ۶۴۹ ]