ما هردومون قربانیه جنگیم[ تعداد کلیک : ۸۷۴ ]
کجای جهنم ، بهشتِ منه...؟![ تعداد کلیک : ۶۷۸ ]
ساده تر از اونی که فک میکردم[ تعداد کلیک : ۷۰۹ ]
زیبایی تو از سر تهران زیادیه[ تعداد کلیک : ۸۰۹ ]
زندگی یه بغض ِ وحشتناکه[ تعداد کلیک : ۶۳۳ ]
چن ساله بودم که پدر رفت و[ تعداد کلیک : ۶۸۷ ]
چشم های تو کار دستم داد[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
تو بدجوری سرگرم رفتن شدی[ تعداد کلیک : ۶۳۱ ]
تا چشمت میافته بهش لال شی[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
به قرآن داری خودکشی می کنی[ تعداد کلیک : ۷۹۰ ]
بازم همون آشو همون کاسه[ تعداد کلیک : ۷۵۳ ]