ما هردومون قربانیه جنگیم[ تعداد کلیک : ۹۰۹ ]
کجای جهنم ، بهشتِ منه...؟![ تعداد کلیک : ۷۱۳ ]
ساده تر از اونی که فک میکردم[ تعداد کلیک : ۷۶۲ ]
زیبایی تو از سر تهران زیادیه[ تعداد کلیک : ۸۵۶ ]
زندگی یه بغض ِ وحشتناکه[ تعداد کلیک : ۶۸۲ ]
چن ساله بودم که پدر رفت و[ تعداد کلیک : ۷۲۱ ]
چشم های تو کار دستم داد[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
تو بدجوری سرگرم رفتن شدی[ تعداد کلیک : ۶۶۶ ]
تا چشمت میافته بهش لال شی[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
به قرآن داری خودکشی می کنی[ تعداد کلیک : ۸۱۳ ]
بازم همون آشو همون کاسه[ تعداد کلیک : ۸۰۲ ]