ما هردومون قربانیه جنگیم[ تعداد کلیک : ۸۴۵ ]
کجای جهنم ، بهشتِ منه...؟![ تعداد کلیک : ۶۴۱ ]
ساده تر از اونی که فک میکردم[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
زیبایی تو از سر تهران زیادیه[ تعداد کلیک : ۷۴۵ ]
زندگی یه بغض ِ وحشتناکه[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
چن ساله بودم که پدر رفت و[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]
چشم های تو کار دستم داد[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
تو بدجوری سرگرم رفتن شدی[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
تا چشمت میافته بهش لال شی[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
به قرآن داری خودکشی می کنی[ تعداد کلیک : ۷۴۸ ]
بازم همون آشو همون کاسه[ تعداد کلیک : ۶۹۷ ]