دو سکانس از یک زندگی[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
تصویر[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
زخمی[ تعداد کلیک : ۲۶۵ ]
چگونه شرح دهم ، این فرشته حالی را ؟[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
وداع با فرشتگان[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
ای هوای خوش یک عشق ، هوای من و تو[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
کسی نشسته درونم ، رهاتر از دریا[ تعداد کلیک : ۲۹۵ ]
تلخ[ تعداد کلیک : ۳۰۰ ]
مرثیه[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
معاشقه با فرشتگان[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
وحشت[ تعداد کلیک : ۲۹۴ ]
نقاشی[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]