دو سکانس از یک زندگی[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
تصویر[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
زخمی[ تعداد کلیک : ۳۰۴ ]
چگونه شرح دهم ، این فرشته حالی را ؟[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
وداع با فرشتگان[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
ای هوای خوش یک عشق ، هوای من و تو[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
کسی نشسته درونم ، رهاتر از دریا[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
تلخ[ تعداد کلیک : ۳۱۰ ]
مرثیه[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
معاشقه با فرشتگان[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
وحشت[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
نقاشی[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]