خه لات (هدیه)[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
ولی که (رهایش کن )( گناهکار)[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
مالم رومانی ((خانه خرابم کردی )(دنیا))[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
عبادت[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
دل (نمازشب)[ تعداد کلیک : ۲۲۷ ]
بی چاره[ تعداد کلیک : ۳۱۰ ]
غفلت[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
دیوار[ تعداد کلیک : ۶۵۶ ]
که س وه ام نیه زانی (کسی مرا درک نمی کند)(مرثیه عمومی)[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
ایمام رضا(ع)[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]