خه لات (هدیه)[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
ولی که (رهایش کن )( گناهکار)[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
مالم رومانی ((خانه خرابم کردی )(دنیا))[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
عبادت[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
دل (نمازشب)[ تعداد کلیک : ۲۱۹ ]
بی چاره[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
غفلت[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
دیوار[ تعداد کلیک : ۶۲۵ ]
که س وه ام نیه زانی (کسی مرا درک نمی کند)(مرثیه عمومی)[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
ایمام رضا(ع)[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]