خه لات (هدیه)[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
ولی که (رهایش کن )( گناهکار)[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
مالم رومانی ((خانه خرابم کردی )(دنیا))[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
عبادت[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
دل (نمازشب)[ تعداد کلیک : ۲۲۳ ]
بی چاره[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
غفلت[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
دیوار[ تعداد کلیک : ۶۳۷ ]
که س وه ام نیه زانی (کسی مرا درک نمی کند)(مرثیه عمومی)[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
ایمام رضا(ع)[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]