در باز شد[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
همیشه پیراهن دکمه دارت را[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
کلاغ ها[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
می گرگی درون پوستینم[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
عنکبوتی[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
از دهان درّ های کوه[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]