در باز شد[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
همیشه پیراهن دکمه دارت را[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
کلاغ ها[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
می گرگی درون پوستینم[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
عنکبوتی[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
از دهان درّ های کوه[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]