در باز شد[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
همیشه پیراهن دکمه دارت را[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
کلاغ ها[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
می گرگی درون پوستینم[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
عنکبوتی[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
از دهان درّ های کوه[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]