در باز شد[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
همیشه پیراهن دکمه دارت را[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
کلاغ ها[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
می گرگی درون پوستینم[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
عنکبوتی[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
از دهان درّ های کوه[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]