در باز شد[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
همیشه پیراهن دکمه دارت را[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
کلاغ ها[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
می گرگی درون پوستینم[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
عنکبوتی[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
از دهان درّ های کوه[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]