" هست-بودگی "[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
" لطفن خیر ِ منو نخواه "[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
"دروغ "[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
" سودس وان"[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
" سلول به سلول ام ، توست "[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
" سقوط علامت رضاست "[ تعداد کلیک : ۲۹۲ ]
" انسان پرتاب بودگی ست "[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
" خیابان سی و ششم ، ساعت دو بامداد "[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
" سانتی مانتالیسم ِ کوری "[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
" سگ & رگ "[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]