" هست-بودگی "[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
" لطفن خیر ِ منو نخواه "[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
"دروغ "[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
" سودس وان"[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
" سلول به سلول ام ، توست "[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
" سقوط علامت رضاست "[ تعداد کلیک : ۲۹۸ ]
" انسان پرتاب بودگی ست "[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
" خیابان سی و ششم ، ساعت دو بامداد "[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
" سانتی مانتالیسم ِ کوری "[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
" سگ & رگ "[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]