" هست-بودگی "[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
" لطفن خیر ِ منو نخواه "[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
"دروغ "[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
" سودس وان"[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
" سلول به سلول ام ، توست "[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
" سقوط علامت رضاست "[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
" انسان پرتاب بودگی ست "[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
" خیابان سی و ششم ، ساعت دو بامداد "[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
" سانتی مانتالیسم ِ کوری "[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
" سگ & رگ "[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]