" هست-بودگی "[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
" لطفن خیر ِ منو نخواه "[ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]
"دروغ "[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
" سودس وان"[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
" سلول به سلول ام ، توست "[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
" سقوط علامت رضاست "[ تعداد کلیک : ۳۰۱ ]
" انسان پرتاب بودگی ست "[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
" خیابان سی و ششم ، ساعت دو بامداد "[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
" سانتی مانتالیسم ِ کوری "[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
" سگ & رگ "[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]