" هست-بودگی "[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
" لطفن خیر ِ منو نخواه "[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
"دروغ "[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
" سودس وان"[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
" سلول به سلول ام ، توست "[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
" سقوط علامت رضاست "[ تعداد کلیک : ۲۹۴ ]
" انسان پرتاب بودگی ست "[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
" خیابان سی و ششم ، ساعت دو بامداد "[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
" سانتی مانتالیسم ِ کوری "[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
" سگ & رگ "[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]