یک عمر رکاب می زنی[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
به دل زمین می نشیند[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
باد[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
فکر کن[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
وقتی[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
دست ها[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
تشنگی حمله کرده است[ تعداد کلیک : ۳۱۱ ]
خوشه های مین[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
وقتی اشک هایم[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
کاش دل را[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
نه آبی پاک[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
عاشق نبود ![ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]