یک عمر رکاب می زنی[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
به دل زمین می نشیند[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
باد[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
فکر کن[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
وقتی[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
دست ها[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
تشنگی حمله کرده است[ تعداد کلیک : ۲۹۵ ]
خوشه های مین[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
وقتی اشک هایم[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
کاش دل را[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
نه آبی پاک[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
عاشق نبود ![ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]