یک عمر رکاب می زنی[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
به دل زمین می نشیند[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
باد[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
فکر کن[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
وقتی[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
دست ها[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
تشنگی حمله کرده است[ تعداد کلیک : ۳۱۸ ]
خوشه های مین[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
وقتی اشک هایم[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
کاش دل را[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
نه آبی پاک[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
عاشق نبود ![ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]