یک عمر رکاب می زنی[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
به دل زمین می نشیند[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
باد[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
فکر کن[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
وقتی[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
دست ها[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
تشنگی حمله کرده است[ تعداد کلیک : ۳۱۶ ]
خوشه های مین[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
وقتی اشک هایم[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
کاش دل را[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
نه آبی پاک[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
عاشق نبود ![ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]