یک عمر رکاب می زنی[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
به دل زمین می نشیند[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
باد[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
فکر کن[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
وقتی[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
دست ها[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
تشنگی حمله کرده است[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
خوشه های مین[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
وقتی اشک هایم[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
کاش دل را[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
نه آبی پاک[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
عاشق نبود ![ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]