یک عمر رکاب می زنی[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
به دل زمین می نشیند[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
باد[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
فکر کن[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
وقتی[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
دست ها[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
تشنگی حمله کرده است[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
خوشه های مین[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
وقتی اشک هایم[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
کاش دل را[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
نه آبی پاک[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
عاشق نبود ![ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]