یک عمر رکاب می زنی[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
به دل زمین می نشیند[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
باد[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
فکر کن[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
وقتی[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
دست ها[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
تشنگی حمله کرده است[ تعداد کلیک : ۳۰۳ ]
خوشه های مین[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
وقتی اشک هایم[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
کاش دل را[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
نه آبی پاک[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
عاشق نبود ![ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]