یک عمر رکاب می زنی[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
به دل زمین می نشیند[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
باد[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
فکر کن[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
وقتی[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
دست ها[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
تشنگی حمله کرده است[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
خوشه های مین[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
وقتی اشک هایم[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
کاش دل را[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
نه آبی پاک[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
عاشق نبود ![ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]