دستی مشت می‌کند دلم را[ تعداد کلیک : ۶۲۴ ]
زمین[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
خودت خوب می‌دانی[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
پدر سیاست دان بود[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
صخره[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
پاره‌پاره[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
زنی با ناخن‌های سُرخ[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
پنجره، باز[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
ها... جر...[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]