دستی مشت می‌کند دلم را[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
زمین[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
خودت خوب می‌دانی[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
پدر سیاست دان بود[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
صخره[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
پاره‌پاره[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
زنی با ناخن‌های سُرخ[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
پنجره، باز[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
ها... جر...[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]