دستی مشت می‌کند دلم را[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
زمین[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
خودت خوب می‌دانی[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
پدر سیاست دان بود[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
صخره[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
پاره‌پاره[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
زنی با ناخن‌های سُرخ[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
پنجره، باز[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
ها... جر...[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]