دستی مشت می‌کند دلم را[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
زمین[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
خودت خوب می‌دانی[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
پدر سیاست دان بود[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
صخره[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
پاره‌پاره[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
زنی با ناخن‌های سُرخ[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
پنجره، باز[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
ها... جر...[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]