هنوز پیدا میشود مترسکی[ تعداد کلیک : ۲۷۵ ]
چه کسی کفشی خواهد دوخت[ تعداد کلیک : ۲۹۱ ]
وسکوت[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
از بوی گندم[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
دلم برای عروسکی می سوزد[ تعداد کلیک : ۲۷۸ ]
سرفه میکنم[ تعداد کلیک : ۳۰۸ ]
در می زنم بر دری[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
دستم به ضریحت که می رسد[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
حرم تو[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
زن با چادر گلدار[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]