هنوز پیدا میشود مترسکی[ تعداد کلیک : ۲۷۷ ]
چه کسی کفشی خواهد دوخت[ تعداد کلیک : ۲۹۸ ]
وسکوت[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
از بوی گندم[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
دلم برای عروسکی می سوزد[ تعداد کلیک : ۲۸۶ ]
سرفه میکنم[ تعداد کلیک : ۳۱۶ ]
در می زنم بر دری[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
دستم به ضریحت که می رسد[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
حرم تو[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
زن با چادر گلدار[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]