هنوز پیدا میشود مترسکی[ تعداد کلیک : ۲۷۳ ]
چه کسی کفشی خواهد دوخت[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
وسکوت[ تعداد کلیک : ۳۲۰ ]
از بوی گندم[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
دلم برای عروسکی می سوزد[ تعداد کلیک : ۲۶۴ ]
سرفه میکنم[ تعداد کلیک : ۲۹۵ ]
در می زنم بر دری[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
دستم به ضریحت که می رسد[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
حرم تو[ تعداد کلیک : ۳۱۲ ]
زن با چادر گلدار[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]