هنوز پیدا میشود مترسکی[ تعداد کلیک : ۲۹۱ ]
چه کسی کفشی خواهد دوخت[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
وسکوت[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
از بوی گندم[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
دلم برای عروسکی می سوزد[ تعداد کلیک : ۳۱۷ ]
سرفه میکنم[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
در می زنم بر دری[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
دستم به ضریحت که می رسد[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
حرم تو[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
زن با چادر گلدار[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]