هنوز پیدا میشود مترسکی[ تعداد کلیک : ۲۷۹ ]
چه کسی کفشی خواهد دوخت[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
وسکوت[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
از بوی گندم[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
دلم برای عروسکی می سوزد[ تعداد کلیک : ۲۹۰ ]
سرفه میکنم[ تعداد کلیک : ۳۲۰ ]
در می زنم بر دری[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
دستم به ضریحت که می رسد[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
حرم تو[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
زن با چادر گلدار[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]