هنوز پیدا میشود مترسکی[ تعداد کلیک : ۲۷۰ ]
چه کسی کفشی خواهد دوخت[ تعداد کلیک : ۲۶۸ ]
وسکوت[ تعداد کلیک : ۳۱۷ ]
از بوی گندم[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
دلم برای عروسکی می سوزد[ تعداد کلیک : ۲۵۲ ]
سرفه میکنم[ تعداد کلیک : ۲۸۲ ]
در می زنم بر دری[ تعداد کلیک : ۳۱۶ ]
دستم به ضریحت که می رسد[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
حرم تو[ تعداد کلیک : ۲۹۷ ]
زن با چادر گلدار[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]