هنوز پیدا میشود مترسکی[ تعداد کلیک : ۲۷۵ ]
چه کسی کفشی خواهد دوخت[ تعداد کلیک : ۲۸۶ ]
وسکوت[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
از بوی گندم[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
دلم برای عروسکی می سوزد[ تعداد کلیک : ۲۷۳ ]
سرفه میکنم[ تعداد کلیک : ۳۰۱ ]
در می زنم بر دری[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
دستم به ضریحت که می رسد[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
حرم تو[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
زن با چادر گلدار[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]