هنوز پیدا میشود مترسکی[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
چه کسی کفشی خواهد دوخت[ تعداد کلیک : ۳۰۸ ]
وسکوت[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
از بوی گندم[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
دلم برای عروسکی می سوزد[ تعداد کلیک : ۳۰۱ ]
سرفه میکنم[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
در می زنم بر دری[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
دستم به ضریحت که می رسد[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
حرم تو[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
زن با چادر گلدار[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]