هنوز پیدا میشود مترسکی[ تعداد کلیک : ۲۷۲ ]
چه کسی کفشی خواهد دوخت[ تعداد کلیک : ۲۷۳ ]
وسکوت[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
از بوی گندم[ تعداد کلیک : ۳۲۱ ]
دلم برای عروسکی می سوزد[ تعداد کلیک : ۲۵۶ ]
سرفه میکنم[ تعداد کلیک : ۲۸۶ ]
در می زنم بر دری[ تعداد کلیک : ۳۱۷ ]
دستم به ضریحت که می رسد[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
حرم تو[ تعداد کلیک : ۳۰۴ ]
زن با چادر گلدار[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]