" تولد "[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
" چشم های سوراخ "[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
" زهدان آب "[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
" به چشم این آسمان "[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
" شتاب ِجنگل "[ تعداد کلیک : ۲۹۹ ]
" هیچ جای بازی ... 17 شهریور "[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
" چشمی در جنگ "[ تعداد کلیک : ۱۹۵ ]