" تولد "[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
" چشم های سوراخ "[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
" زهدان آب "[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
" به چشم این آسمان "[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
" شتاب ِجنگل "[ تعداد کلیک : ۲۹۷ ]
" هیچ جای بازی ... 17 شهریور "[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
" چشمی در جنگ "[ تعداد کلیک : ۱۹۲ ]