" تولد "[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
" چشم های سوراخ "[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
" زهدان آب "[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
" به چشم این آسمان "[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
" شتاب ِجنگل "[ تعداد کلیک : ۳۰۰ ]
" هیچ جای بازی ... 17 شهریور "[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
" چشمی در جنگ "[ تعداد کلیک : ۱۹۵ ]