" تولد "[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
" چشم های سوراخ "[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
" زهدان آب "[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
" به چشم این آسمان "[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
" شتاب ِجنگل "[ تعداد کلیک : ۳۰۳ ]
" هیچ جای بازی ... 17 شهریور "[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
" چشمی در جنگ "[ تعداد کلیک : ۱۹۷ ]