" تولد "[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
" چشم های سوراخ "[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
" زهدان آب "[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
" به چشم این آسمان "[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
" شتاب ِجنگل "[ تعداد کلیک : ۲۹۸ ]
" هیچ جای بازی ... 17 شهریور "[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
" چشمی در جنگ "[ تعداد کلیک : ۱۹۳ ]