" تولد "[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
" چشم های سوراخ "[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
" زهدان آب "[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
" به چشم این آسمان "[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
" شتاب ِجنگل "[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
" هیچ جای بازی ... 17 شهریور "[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
" چشمی در جنگ "[ تعداد کلیک : ۱۹۷ ]