" تولد "[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
" چشم های سوراخ "[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
" زهدان آب "[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
" به چشم این آسمان "[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
" شتاب ِجنگل "[ تعداد کلیک : ۳۰۶ ]
" هیچ جای بازی ... 17 شهریور "[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
" چشمی در جنگ "[ تعداد کلیک : ۱۹۹ ]