تکیه به دیوار[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
محبوبم[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
من صدای سازی که[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
نسل ما[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
می خواستم به سیاتل بروم[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
قطره، قطره آب در سینک ظرفشویی[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
به چشم های در آینه نگاه می کنم[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
امشب تمام خواهم کرد[ تعداد کلیک : ۲۹۳ ]
باد می آید[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]