تکیه به دیوار[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
محبوبم[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
من صدای سازی که[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
نسل ما[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
می خواستم به سیاتل بروم[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
قطره، قطره آب در سینک ظرفشویی[ تعداد کلیک : ۳۲۰ ]
به چشم های در آینه نگاه می کنم[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
امشب تمام خواهم کرد[ تعداد کلیک : ۲۸۵ ]
باد می آید[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]