تکیه به دیوار[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
محبوبم[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
من صدای سازی که[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
نسل ما[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
می خواستم به سیاتل بروم[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
قطره، قطره آب در سینک ظرفشویی[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
به چشم های در آینه نگاه می کنم[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
امشب تمام خواهم کرد[ تعداد کلیک : ۲۸۷ ]
باد می آید[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]