تکیه به دیوار[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
محبوبم[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
من صدای سازی که[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
نسل ما[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
می خواستم به سیاتل بروم[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
قطره، قطره آب در سینک ظرفشویی[ تعداد کلیک : ۳۰۶ ]
به چشم های در آینه نگاه می کنم[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
امشب تمام خواهم کرد[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
باد می آید[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]