دایناسور[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
کیف ام را پر نکردم[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
می چرخد باد و مرا به رقص می آورد[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
چاپلین می بینم[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]
زمانی می فهم ام بیدارم[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
کمد هایی با در هایی باز[ تعداد کلیک : ۶۱۴ ]
تشک نرم است و فنری[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
به شرلوک هلمز فکر می کنی[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
ونگوگ[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
ساعت رومیزی[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
عصر است[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]
اشتباهی می خندی[ تعداد کلیک : ۳۱۲ ]