دایناسور[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
کیف ام را پر نکردم[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
می چرخد باد و مرا به رقص می آورد[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
چاپلین می بینم[ تعداد کلیک : ۳۱۸ ]
زمانی می فهم ام بیدارم[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
کمد هایی با در هایی باز[ تعداد کلیک : ۶۴۲ ]
تشک نرم است و فنری[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
به شرلوک هلمز فکر می کنی[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
ونگوگ[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
ساعت رومیزی[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
عصر است[ تعداد کلیک : ۲۹۸ ]
اشتباهی می خندی[ تعداد کلیک : ۳۲۱ ]