دایناسور[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
کیف ام را پر نکردم[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
می چرخد باد و مرا به رقص می آورد[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
چاپلین می بینم[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
زمانی می فهم ام بیدارم[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
کمد هایی با در هایی باز[ تعداد کلیک : ۶۶۴ ]
تشک نرم است و فنری[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
به شرلوک هلمز فکر می کنی[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
ونگوگ[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
ساعت رومیزی[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
عصر است[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
اشتباهی می خندی[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]