دایناسور[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
کیف ام را پر نکردم[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
می چرخد باد و مرا به رقص می آورد[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
چاپلین می بینم[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
زمانی می فهم ام بیدارم[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
کمد هایی با در هایی باز[ تعداد کلیک : ۶۸۳ ]
تشک نرم است و فنری[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
به شرلوک هلمز فکر می کنی[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
ونگوگ[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
ساعت رومیزی[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
عصر است[ تعداد کلیک : ۳۰۵ ]
اشتباهی می خندی[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]