یا نبی...[ تعداد کلیک : ۳۱۱ ]
یا زهرا...[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
این وطن،مادران....[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
دهلاویه ستاره باران بود[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
هیچ شهیدی گمنام نیست[ تعداد کلیک : ۳۲۱ ]
در میان روزهای رفتن تو[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
مادرم خفته بود در خانه[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
بازگشت[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
تو را به سرزمین قلبم فرا خواهم خواند[ تعداد کلیک : ۲۶۶ ]
خفته بدم در مسیر کوتاه نور[ تعداد کلیک : ۲۷۶ ]
ناگاه برخواستم[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]