یا نبی...[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
یا زهرا...[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
این وطن،مادران....[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
دهلاویه ستاره باران بود[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
هیچ شهیدی گمنام نیست[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
در میان روزهای رفتن تو[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
مادرم خفته بود در خانه[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
بازگشت[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
تو را به سرزمین قلبم فرا خواهم خواند[ تعداد کلیک : ۲۵۷ ]
خفته بدم در مسیر کوتاه نور[ تعداد کلیک : ۲۶۴ ]
ناگاه برخواستم[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]