زخم خند واژه های کویر[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
از گل در می آورد[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
پلک می زند[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
اسیر همدیگرند[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
از من سفر خواهد کرد[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
به غرور مرد هایی[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
میان این همه روز[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
مثل سربازی که منتظر علامت باشد[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
مشق هایش را[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
ماهی کوچکی[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]