زخم خند واژه های کویر[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
از گل در می آورد[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
پلک می زند[ تعداد کلیک : ۳۱۱ ]
اسیر همدیگرند[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
از من سفر خواهد کرد[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
به غرور مرد هایی[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
میان این همه روز[ تعداد کلیک : ۳۰۱ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
مثل سربازی که منتظر علامت باشد[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
مشق هایش را[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
ماهی کوچکی[ تعداد کلیک : ۳۱۶ ]