زخم خند واژه های کویر[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
از گل در می آورد[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
پلک می زند[ تعداد کلیک : ۳۰۵ ]
اسیر همدیگرند[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
از من سفر خواهد کرد[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
به غرور مرد هایی[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
میان این همه روز[ تعداد کلیک : ۲۸۲ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
مثل سربازی که منتظر علامت باشد[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
مشق هایش را[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
ماهی کوچکی[ تعداد کلیک : ۳۰۶ ]