زخم خند واژه های کویر[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
از گل در می آورد[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
پلک می زند[ تعداد کلیک : ۳۱۷ ]
اسیر همدیگرند[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
از من سفر خواهد کرد[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
به غرور مرد هایی[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
میان این همه روز[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
مثل سربازی که منتظر علامت باشد[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
مشق هایش را[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
ماهی کوچکی[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]