زخم خند واژه های کویر[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
از گل در می آورد[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
پلک می زند[ تعداد کلیک : ۳۱۳ ]
اسیر همدیگرند[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
از من سفر خواهد کرد[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
به غرور مرد هایی[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
میان این همه روز[ تعداد کلیک : ۳۰۸ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
مثل سربازی که منتظر علامت باشد[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
مشق هایش را[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
ماهی کوچکی[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]