آستاره بختیاری[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
کُلمِجور[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
یاد تو[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
شب رؤیایی[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
بگذر[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
بازآی به خوابم چه بیایی چه نیایی[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
نگاه آینه[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
سحر از پشت ابرها پیداست[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
رمیده غبار[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
بوسه لاله، خنده یاس[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
شوق کهکشان[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
تا برگردی[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]