آستاره بختیاری[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
کُلمِجور[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
یاد تو[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
شب رؤیایی[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
بگذر[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
بازآی به خوابم چه بیایی چه نیایی[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
نگاه آینه[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
سحر از پشت ابرها پیداست[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
رمیده غبار[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
بوسه لاله، خنده یاس[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
شوق کهکشان[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
تا برگردی[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]