برایم لااقل ای عشق واکن ابروانت را
بنیامین دیلم کتولی[ تعداد کلیک : ۸۳۲ ]
درون آینه اش هیچ غیر آه ندارد
بنیامین دیلم کتولی[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
همیشه عشق گریزان و مرگ پشت در است
بنیامین دیلم کتولی[ تعداد کلیک : ۷۶۸ ]
از چه رو بیهوده می کوشی بیایی نیستم
بنیامین دیلم کتولی[ تعداد کلیک : ۷۵۱ ]
هم اینکه هر غزل ناب را تو می بینی
بنیامین دیلم کتولی[ تعداد کلیک : ۷۴۸ ]
هرآنکه روی تورا دیده غرق آه شدست
بنیامین دیلم کتولی[ تعداد کلیک : ۶۶۱ ]
نه سر از کار این دنیای بی معنا در آوردم
بنیامین دیلم کتولی[ تعداد کلیک : ۶۷۳ ]