ده بار دیگر خواندن مکبث
حامد ابراهیم پور[ تعداد کلیک : ۱۳۵۴ ]
برابر همه ی لهجه ها، تمام بیان ها
حامد ابراهیم پور[ تعداد کلیک : ۱۰۶۵ ]
مشتی کتاب و فیلم روی میز تحریر و...
حامد ابراهیم پور[ تعداد کلیک : ۱۲۷۳ ]
باران به روی پنجره هاشور می زند
حامد ابراهیم پور[ تعداد کلیک : ۱۰۵۹ ]
کنار هم غزل خوردیم و با خودکار رقصیدیم
حامد ابراهیم پور[ تعداد کلیک : ۹۰۷ ]
و ما آنگاه روی دوش هم آرام خوابیدیم
حامد ابراهیم پور[ تعداد کلیک : ۱۰۰۳ ]