ده بار دیگر خواندن مکبث
حامد ابراهیم پور[ تعداد کلیک : ۱۲۵۲ ]
برابر همه ی لهجه ها، تمام بیان ها
حامد ابراهیم پور[ تعداد کلیک : ۱۰۲۳ ]
مشتی کتاب و فیلم روی میز تحریر و...
حامد ابراهیم پور[ تعداد کلیک : ۱۱۷۸ ]
باران به روی پنجره هاشور می زند
حامد ابراهیم پور[ تعداد کلیک : ۹۶۹ ]
کنار هم غزل خوردیم و با خودکار رقصیدیم
حامد ابراهیم پور[ تعداد کلیک : ۸۷۹ ]
و ما آنگاه روی دوش هم آرام خوابیدیم
حامد ابراهیم پور[ تعداد کلیک : ۹۰۸ ]