شاعر شکن[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
ما میوه شاخه های بادابادیم[ تعداد کلیک : ۳۰۴ ]
تا مُهر تو را بر سر سجاده ببینم[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
در عشق شکوه لحظه ها را دیدم[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
پلک بستی که تماشا به تمنا برسد[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
با عربده های مست خواهد آمد[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
از چهره افروخته شمعی داری[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
آن فرصت جاودانه را گم کردم[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
خودم[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
دیده ام لابلای موهایش[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
هر آینه پشت سر[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]