شاعر شکن[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
ما میوه شاخه های بادابادیم[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
تا مُهر تو را بر سر سجاده ببینم[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
در عشق شکوه لحظه ها را دیدم[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
پلک بستی که تماشا به تمنا برسد[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
با عربده های مست خواهد آمد[ تعداد کلیک : ۳۱۸ ]
از چهره افروخته شمعی داری[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
آن فرصت جاودانه را گم کردم[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
خودم[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
دیده ام لابلای موهایش[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
هر آینه پشت سر[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]