شاعر شکن[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
ما میوه شاخه های بادابادیم[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]
تا مُهر تو را بر سر سجاده ببینم[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
در عشق شکوه لحظه ها را دیدم[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
پلک بستی که تماشا به تمنا برسد[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
با عربده های مست خواهد آمد[ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]
از چهره افروخته شمعی داری[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
آن فرصت جاودانه را گم کردم[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
خودم[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
دیده ام لابلای موهایش[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
هر آینه پشت سر[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]