شاعر شکن[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
ما میوه شاخه های بادابادیم[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
تا مُهر تو را بر سر سجاده ببینم[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
در عشق شکوه لحظه ها را دیدم[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
پلک بستی که تماشا به تمنا برسد[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
با عربده های مست خواهد آمد[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
از چهره افروخته شمعی داری[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
آن فرصت جاودانه را گم کردم[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
خودم[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
دیده ام لابلای موهایش[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
هر آینه پشت سر[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]