شاعر شکن[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
ما میوه شاخه های بادابادیم[ تعداد کلیک : ۳۰۴ ]
تا مُهر تو را بر سر سجاده ببینم[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
در عشق شکوه لحظه ها را دیدم[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
پلک بستی که تماشا به تمنا برسد[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
با عربده های مست خواهد آمد[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
از چهره افروخته شمعی داری[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
آن فرصت جاودانه را گم کردم[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
خودم[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
دیده ام لابلای موهایش[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
هر آینه پشت سر[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]