شاعر شکن[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
ما میوه شاخه های بادابادیم[ تعداد کلیک : ۳۰۳ ]
تا مُهر تو را بر سر سجاده ببینم[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
در عشق شکوه لحظه ها را دیدم[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
پلک بستی که تماشا به تمنا برسد[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
با عربده های مست خواهد آمد[ تعداد کلیک : ۳۲۱ ]
از چهره افروخته شمعی داری[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
آن فرصت جاودانه را گم کردم[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
خودم[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
دیده ام لابلای موهایش[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
هر آینه پشت سر[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]