شاعر شکن[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
ما میوه شاخه های بادابادیم[ تعداد کلیک : ۳۰۵ ]
تا مُهر تو را بر سر سجاده ببینم[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
در عشق شکوه لحظه ها را دیدم[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
پلک بستی که تماشا به تمنا برسد[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
با عربده های مست خواهد آمد[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
از چهره افروخته شمعی داری[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
آن فرصت جاودانه را گم کردم[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
خودم[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
دیده ام لابلای موهایش[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
هر آینه پشت سر[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]