شاعر شکن[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
ما میوه شاخه های بادابادیم[ تعداد کلیک : ۳۰۸ ]
تا مُهر تو را بر سر سجاده ببینم[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
در عشق شکوه لحظه ها را دیدم[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
پلک بستی که تماشا به تمنا برسد[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
با عربده های مست خواهد آمد[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
از چهره افروخته شمعی داری[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
آن فرصت جاودانه را گم کردم[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
خودم[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
دیده ام لابلای موهایش[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
هر آینه پشت سر[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]