می روم گاهی به روی پشت بام[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
آشنایی با تمام عابران[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
زمین یک چیز گردی[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
سنجابه روی شاخه لالا کرده[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
گرفته بود غصه از من[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
ای درخت قد بلند[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
کادو گرفتم از خاله[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
جاروی دسته دار زرد و لاغر[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
اِن قد نشین روی غذام[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]