می روم گاهی به روی پشت بام[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
آشنایی با تمام عابران[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
زمین یک چیز گردی[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
سنجابه روی شاخه لالا کرده[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
گرفته بود غصه از من[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
ای درخت قد بلند[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
کادو گرفتم از خاله[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
جاروی دسته دار زرد و لاغر[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
اِن قد نشین روی غذام[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]