می روم گاهی به روی پشت بام[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
آشنایی با تمام عابران[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
زمین یک چیز گردی[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
سنجابه روی شاخه لالا کرده[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
گرفته بود غصه از من[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
ای درخت قد بلند[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
کادو گرفتم از خاله[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
جاروی دسته دار زرد و لاغر[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
اِن قد نشین روی غذام[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]