می روم گاهی به روی پشت بام[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
آشنایی با تمام عابران[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
زمین یک چیز گردی[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
سنجابه روی شاخه لالا کرده[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
گرفته بود غصه از من[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
ای درخت قد بلند[ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]
کادو گرفتم از خاله[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
جاروی دسته دار زرد و لاغر[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
اِن قد نشین روی غذام[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]