می روم گاهی به روی پشت بام[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
آشنایی با تمام عابران[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
زمین یک چیز گردی[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
سنجابه روی شاخه لالا کرده[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
گرفته بود غصه از من[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
ای درخت قد بلند[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
کادو گرفتم از خاله[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
جاروی دسته دار زرد و لاغر[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
اِن قد نشین روی غذام[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]