می روم گاهی به روی پشت بام[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
آشنایی با تمام عابران[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
زمین یک چیز گردی[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
سنجابه روی شاخه لالا کرده[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
گرفته بود غصه از من[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
ای درخت قد بلند[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
کادو گرفتم از خاله[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
جاروی دسته دار زرد و لاغر[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
اِن قد نشین روی غذام[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]