می روم گاهی به روی پشت بام[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
آشنایی با تمام عابران[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
زمین یک چیز گردی[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
سنجابه روی شاخه لالا کرده[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
گرفته بود غصه از من[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
ای درخت قد بلند[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
کادو گرفتم از خاله[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
جاروی دسته دار زرد و لاغر[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
اِن قد نشین روی غذام[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]