لابلای انگشتان زمستان زاده می شوند[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
دفترم رابادبرد[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
ابرهارابی باران می خواهند[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
کودکی هایت را[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
گرگهابیدارند[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
آن بالاکه می ایستی[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
پلنگها،نه ازتاریکی می ترسند[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
خاموش نمی شوند درهیجان باد[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
پنج بارتورانفس می کشندپنجره ها[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
ریشه های درخت سیب راهم که بسوزانند[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
زمستان هیچ حرفی برای گفتن ندارد[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
بوی پیراهنت راسالهاست[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]