لابلای انگشتان زمستان زاده می شوند[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
دفترم رابادبرد[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
ابرهارابی باران می خواهند[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
کودکی هایت را[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
گرگهابیدارند[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
آن بالاکه می ایستی[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
پلنگها،نه ازتاریکی می ترسند[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
خاموش نمی شوند درهیجان باد[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
پنج بارتورانفس می کشندپنجره ها[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
ریشه های درخت سیب راهم که بسوزانند[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
زمستان هیچ حرفی برای گفتن ندارد[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
بوی پیراهنت راسالهاست[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]