لابلای انگشتان زمستان زاده می شوند[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
دفترم رابادبرد[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
ابرهارابی باران می خواهند[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
کودکی هایت را[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
گرگهابیدارند[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
آن بالاکه می ایستی[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
پلنگها،نه ازتاریکی می ترسند[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
خاموش نمی شوند درهیجان باد[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
پنج بارتورانفس می کشندپنجره ها[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
ریشه های درخت سیب راهم که بسوزانند[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
زمستان هیچ حرفی برای گفتن ندارد[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
بوی پیراهنت راسالهاست[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]