لابلای انگشتان زمستان زاده می شوند[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
دفترم رابادبرد[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
ابرهارابی باران می خواهند[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
کودکی هایت را[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
گرگهابیدارند[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
آن بالاکه می ایستی[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
پلنگها،نه ازتاریکی می ترسند[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
خاموش نمی شوند درهیجان باد[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
پنج بارتورانفس می کشندپنجره ها[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
ریشه های درخت سیب راهم که بسوزانند[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
زمستان هیچ حرفی برای گفتن ندارد[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
بوی پیراهنت راسالهاست[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]