دانه[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
برف[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
جای پوتین سرباز ها[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
عماد اسدی[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
چه بگویم؟[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
مثل رفتن روز[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
برف می بارید[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
چهره رنگ پریده[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
مترسک مزرعه ی پدری[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
دست هایم را که می گیری[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
انقدر به هم زُل زدیم که[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
برای درخت[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]