دانه[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
برف[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
جای پوتین سرباز ها[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
عماد اسدی[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
چه بگویم؟[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
مثل رفتن روز[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
برف می بارید[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
چهره رنگ پریده[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
مترسک مزرعه ی پدری[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
دست هایم را که می گیری[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
انقدر به هم زُل زدیم که[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
برای درخت[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]