دانه[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
برف[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
جای پوتین سرباز ها[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
عماد اسدی[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
چه بگویم؟[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
مثل رفتن روز[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
برف می بارید[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
چهره رنگ پریده[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
مترسک مزرعه ی پدری[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
دست هایم را که می گیری[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
انقدر به هم زُل زدیم که[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
برای درخت[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]