دانه[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
برف[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
جای پوتین سرباز ها[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
عماد اسدی[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
چه بگویم؟[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
مثل رفتن روز[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
برف می بارید[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
چهره رنگ پریده[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
مترسک مزرعه ی پدری[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
دست هایم را که می گیری[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
انقدر به هم زُل زدیم که[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
برای درخت[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]