دانه[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
برف[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
جای پوتین سرباز ها[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
عماد اسدی[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
چه بگویم؟[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
مثل رفتن روز[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
برف می بارید[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
چهره رنگ پریده[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
مترسک مزرعه ی پدری[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
دست هایم را که می گیری[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
انقدر به هم زُل زدیم که[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
برای درخت[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]