به یاد آن روزهای آژیر و بمباران[ تعداد کلیک : ۶۶۹ ]
بی چتر در حوالی چهارشنبه ها[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
خاتون باران ندیده[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
برای همسایه های سیلی خورده من[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
در انفرادی آفتاب[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
خبرتازه ای نیست[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]