به یاد آن روزهای آژیر و بمباران[ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
بی چتر در حوالی چهارشنبه ها[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
خاتون باران ندیده[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
برای همسایه های سیلی خورده من[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
در انفرادی آفتاب[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
خبرتازه ای نیست[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]