به یاد آن روزهای آژیر و بمباران[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
بی چتر در حوالی چهارشنبه ها[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
خاتون باران ندیده[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
برای همسایه های سیلی خورده من[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
در انفرادی آفتاب[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
خبرتازه ای نیست[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]