به یاد آن روزهای آژیر و بمباران[ تعداد کلیک : ۷۲۸ ]
بی چتر در حوالی چهارشنبه ها[ تعداد کلیک : ۶۲۹ ]
خاتون باران ندیده[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
برای همسایه های سیلی خورده من[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
در انفرادی آفتاب[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
خبرتازه ای نیست[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]