به یاد آن روزهای آژیر و بمباران[ تعداد کلیک : ۷۰۰ ]
بی چتر در حوالی چهارشنبه ها[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
خاتون باران ندیده[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
برای همسایه های سیلی خورده من[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
در انفرادی آفتاب[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
خبرتازه ای نیست[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]