تحمل می کند ما را[ تعداد کلیک : ۷۴۵ ]
هیچ مگو[ تعداد کلیک : ۶۵۴ ]
مه لقا[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
شاه صنم[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
مهجوری[ تعداد کلیک : ۶۴۱ ]
بر همان بادم نشان[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
ویرانه[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
خواب نهان[ تعداد کلیک : ۷۲۵ ]
ناز بهار[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]