تحمل می کند ما را[ تعداد کلیک : ۷۵۳ ]
هیچ مگو[ تعداد کلیک : ۶۵۶ ]
مه لقا[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
شاه صنم[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
مهجوری[ تعداد کلیک : ۶۵۲ ]
بر همان بادم نشان[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
ویرانه[ تعداد کلیک : ۶۱۲ ]
خواب نهان[ تعداد کلیک : ۷۳۲ ]
ناز بهار[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]