تحمل می کند ما را[ تعداد کلیک : ۷۰۰ ]
هیچ مگو[ تعداد کلیک : ۶۲۵ ]
مه لقا[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
شاه صنم[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
مهجوری[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
بر همان بادم نشان[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
ویرانه[ تعداد کلیک : ۶۰۴ ]
خواب نهان[ تعداد کلیک : ۶۹۰ ]
ناز بهار[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]