تحمل می کند ما را[ تعداد کلیک : ۷۶۷ ]
هیچ مگو[ تعداد کلیک : ۶۷۳ ]
مه لقا[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
شاه صنم[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
مهجوری[ تعداد کلیک : ۶۷۸ ]
بر همان بادم نشان[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
ویرانه[ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]
خواب نهان[ تعداد کلیک : ۷۳۹ ]
ناز بهار[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]