تحمل می کند ما را[ تعداد کلیک : ۷۰۸ ]
هیچ مگو[ تعداد کلیک : ۶۳۲ ]
مه لقا[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
شاه صنم[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
مهجوری[ تعداد کلیک : ۵۹۷ ]
بر همان بادم نشان[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
ویرانه[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
خواب نهان[ تعداد کلیک : ۶۹۶ ]
ناز بهار[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]