شاید جایی دیگر[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
این اسیری پرندهایست که . . .[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
دَهکِ چندم از چوب‌خطِ خاطره[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
بروکسلِ -ندید- کسل شده![ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
اجرای عاشقانه‌ی نارنج (برای پسرم)[ تعداد کلیک : ۳۰۰ ]
تولّد[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
مثلث عشقیِ ماه و من و آه![ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
در انقراض نگاهِ نابِ نباتی ما[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
فقط در لرستان نیست که دور، دیر می‌شود![ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
مخرج مشترک[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]
میان پاهای پل[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
تاریخ ترسناک گل[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]