شاید جایی دیگر[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
این اسیری پرندهایست که . . .[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
دَهکِ چندم از چوب‌خطِ خاطره[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
بروکسلِ -ندید- کسل شده![ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
اجرای عاشقانه‌ی نارنج (برای پسرم)[ تعداد کلیک : ۲۸۸ ]
تولّد[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
مثلث عشقیِ ماه و من و آه![ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
در انقراض نگاهِ نابِ نباتی ما[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
فقط در لرستان نیست که دور، دیر می‌شود![ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
مخرج مشترک[ تعداد کلیک : ۲۷۸ ]
میان پاهای پل[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
تاریخ ترسناک گل[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]