شاید جایی دیگر[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
این اسیری پرندهایست که . . .[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
دَهکِ چندم از چوب‌خطِ خاطره[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
بروکسلِ -ندید- کسل شده![ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
اجرای عاشقانه‌ی نارنج (برای پسرم)[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
تولّد[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
مثلث عشقیِ ماه و من و آه![ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
در انقراض نگاهِ نابِ نباتی ما[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
فقط در لرستان نیست که دور، دیر می‌شود![ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
مخرج مشترک[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
میان پاهای پل[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
تاریخ ترسناک گل[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]