شاید جایی دیگر[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
این اسیری پرندهایست که . . .[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
دَهکِ چندم از چوب‌خطِ خاطره[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
بروکسلِ -ندید- کسل شده![ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
اجرای عاشقانه‌ی نارنج (برای پسرم)[ تعداد کلیک : ۲۹۱ ]
تولّد[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
مثلث عشقیِ ماه و من و آه![ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
در انقراض نگاهِ نابِ نباتی ما[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
فقط در لرستان نیست که دور، دیر می‌شود![ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
مخرج مشترک[ تعداد کلیک : ۲۸۵ ]
میان پاهای پل[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
تاریخ ترسناک گل[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]