شاید جایی دیگر[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
این اسیری پرندهایست که . . .[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
دَهکِ چندم از چوب‌خطِ خاطره[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
بروکسلِ -ندید- کسل شده![ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
اجرای عاشقانه‌ی نارنج (برای پسرم)[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
تولّد[ تعداد کلیک : ۵۹۲ ]
مثلث عشقیِ ماه و من و آه![ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
در انقراض نگاهِ نابِ نباتی ما[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
فقط در لرستان نیست که دور، دیر می‌شود![ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
مخرج مشترک[ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]
میان پاهای پل[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
تاریخ ترسناک گل[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]