شاید جایی دیگر[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
این اسیری پرندهایست که . . .[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
دَهکِ چندم از چوب‌خطِ خاطره[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
بروکسلِ -ندید- کسل شده![ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
اجرای عاشقانه‌ی نارنج (برای پسرم)[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
تولّد[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
مثلث عشقیِ ماه و من و آه![ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
در انقراض نگاهِ نابِ نباتی ما[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
فقط در لرستان نیست که دور، دیر می‌شود![ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
مخرج مشترک[ تعداد کلیک : ۳۰۴ ]
میان پاهای پل[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
تاریخ ترسناک گل[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]