شاید جایی دیگر[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
این اسیری پرندهایست که . . .[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
دَهکِ چندم از چوب‌خطِ خاطره[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
بروکسلِ -ندید- کسل شده![ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
اجرای عاشقانه‌ی نارنج (برای پسرم)[ تعداد کلیک : ۳۰۵ ]
تولّد[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
مثلث عشقیِ ماه و من و آه![ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
در انقراض نگاهِ نابِ نباتی ما[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
فقط در لرستان نیست که دور، دیر می‌شود![ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
مخرج مشترک[ تعداد کلیک : ۳۰۱ ]
میان پاهای پل[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
تاریخ ترسناک گل[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]