شاید جایی دیگر[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
این اسیری پرندهایست که . . .[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
دَهکِ چندم از چوب‌خطِ خاطره[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
بروکسلِ -ندید- کسل شده![ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
اجرای عاشقانه‌ی نارنج (برای پسرم)[ تعداد کلیک : ۳۱۱ ]
تولّد[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
مثلث عشقیِ ماه و من و آه![ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
در انقراض نگاهِ نابِ نباتی ما[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
فقط در لرستان نیست که دور، دیر می‌شود![ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
مخرج مشترک[ تعداد کلیک : ۳۱۰ ]
میان پاهای پل[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
تاریخ ترسناک گل[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]