شاید جایی دیگر[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
این اسیری پرندهایست که . . .[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
دَهکِ چندم از چوب‌خطِ خاطره[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
بروکسلِ -ندید- کسل شده![ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
اجرای عاشقانه‌ی نارنج (برای پسرم)[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
تولّد[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
مثلث عشقیِ ماه و من و آه![ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
در انقراض نگاهِ نابِ نباتی ما[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
فقط در لرستان نیست که دور، دیر می‌شود![ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
مخرج مشترک[ تعداد کلیک : ۳۲۰ ]
میان پاهای پل[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
تاریخ ترسناک گل[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]