شب ها خواب می بینم[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
بعد از چشمهایت می میرم[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
حسودی می کند رفته گر[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
امـروز در ایــن قافیه آه افتــاده[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
تاریکیِ شب ، سکوت ، سنگینیِ برف[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
بی رحم ، چروکیده و پیرم کرده[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
با تیـــر بدونِ باره اش می کــردی[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
با نو دلِ من در تب و تاب افتاده[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
شب سوخت و رنگ از رخِ مهتاب پرید[ تعداد کلیک : ۲۶۸ ]
بد بیار[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
خاطره[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
حرف های خنده دار[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]