شب ها خواب می بینم[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
بعد از چشمهایت می میرم[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
حسودی می کند رفته گر[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
امـروز در ایــن قافیه آه افتــاده[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
تاریکیِ شب ، سکوت ، سنگینیِ برف[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
بی رحم ، چروکیده و پیرم کرده[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
با تیـــر بدونِ باره اش می کــردی[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
با نو دلِ من در تب و تاب افتاده[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
شب سوخت و رنگ از رخِ مهتاب پرید[ تعداد کلیک : ۲۵۷ ]
بد بیار[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
خاطره[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
حرف های خنده دار[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]