شب ها خواب می بینم[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
بعد از چشمهایت می میرم[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
حسودی می کند رفته گر[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
امـروز در ایــن قافیه آه افتــاده[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
تاریکیِ شب ، سکوت ، سنگینیِ برف[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
بی رحم ، چروکیده و پیرم کرده[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
با تیـــر بدونِ باره اش می کــردی[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
با نو دلِ من در تب و تاب افتاده[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
شب سوخت و رنگ از رخِ مهتاب پرید[ تعداد کلیک : ۲۶۳ ]
بد بیار[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
خاطره[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
حرف های خنده دار[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]