شب ها خواب می بینم[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
بعد از چشمهایت می میرم[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
حسودی می کند رفته گر[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
امـروز در ایــن قافیه آه افتــاده[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
تاریکیِ شب ، سکوت ، سنگینیِ برف[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
بی رحم ، چروکیده و پیرم کرده[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
با تیـــر بدونِ باره اش می کــردی[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
با نو دلِ من در تب و تاب افتاده[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
شب سوخت و رنگ از رخِ مهتاب پرید[ تعداد کلیک : ۲۷۰ ]
بد بیار[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
خاطره[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
حرف های خنده دار[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]