شب ها خواب می بینم[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
بعد از چشمهایت می میرم[ تعداد کلیک : ۶۳۶ ]
حسودی می کند رفته گر[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
امـروز در ایــن قافیه آه افتــاده[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
تاریکیِ شب ، سکوت ، سنگینیِ برف[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
بی رحم ، چروکیده و پیرم کرده[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
با تیـــر بدونِ باره اش می کــردی[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
با نو دلِ من در تب و تاب افتاده[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
شب سوخت و رنگ از رخِ مهتاب پرید[ تعداد کلیک : ۲۷۸ ]
بد بیار[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
خاطره[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
حرف های خنده دار[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]