شب ها خواب می بینم[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
بعد از چشمهایت می میرم[ تعداد کلیک : ۵۹۹ ]
حسودی می کند رفته گر[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
امـروز در ایــن قافیه آه افتــاده[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
تاریکیِ شب ، سکوت ، سنگینیِ برف[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
بی رحم ، چروکیده و پیرم کرده[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
با تیـــر بدونِ باره اش می کــردی[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
با نو دلِ من در تب و تاب افتاده[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
شب سوخت و رنگ از رخِ مهتاب پرید[ تعداد کلیک : ۲۶۸ ]
بد بیار[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
خاطره[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
حرف های خنده دار[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]