قطره های باران را[ تعداد کلیک : ۳۱۶ ]
باکتری های درون غارهای تاریک[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
تو در باد که می رقصی[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
فاتح قله هایی[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
خانه ی من[ تعداد کلیک : ۲۴۱ ]
ابروهای تاریخ را[ تعداد کلیک : ۳۰۴ ]
آشیانه ی صلح[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
حرف که می زنی[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]