قطره های باران را[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
باکتری های درون غارهای تاریک[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
تو در باد که می رقصی[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
فاتح قله هایی[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
خانه ی من[ تعداد کلیک : ۲۳۹ ]
ابروهای تاریخ را[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
آشیانه ی صلح[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
حرف که می زنی[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]