قطره های باران را[ تعداد کلیک : ۳۱۸ ]
باکتری های درون غارهای تاریک[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
تو در باد که می رقصی[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
فاتح قله هایی[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
خانه ی من[ تعداد کلیک : ۲۴۴ ]
ابروهای تاریخ را[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
آشیانه ی صلح[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
حرف که می زنی[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]