قطره های باران را[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
باکتری های درون غارهای تاریک[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
تو در باد که می رقصی[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
فاتح قله هایی[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
خانه ی من[ تعداد کلیک : ۲۴۶ ]
ابروهای تاریخ را[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]
آشیانه ی صلح[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
حرف که می زنی[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]