قطره های باران را[ تعداد کلیک : ۳۱۶ ]
باکتری های درون غارهای تاریک[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
تو در باد که می رقصی[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
فاتح قله هایی[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
خانه ی من[ تعداد کلیک : ۲۴۲ ]
ابروهای تاریخ را[ تعداد کلیک : ۳۰۵ ]
آشیانه ی صلح[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
حرف که می زنی[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]