قطره های باران را[ تعداد کلیک : ۳۲۱ ]
باکتری های درون غارهای تاریک[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
تو در باد که می رقصی[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
فاتح قله هایی[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
خانه ی من[ تعداد کلیک : ۲۴۵ ]
ابروهای تاریخ را[ تعداد کلیک : ۳۰۸ ]
آشیانه ی صلح[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
حرف که می زنی[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]