نخستین تصویر زندگی ام[ تعداد کلیک : ۲۹۷ ]
پرنده ای که از دهانت پرید[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
من یک زنم[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
با هوا آمیخته ام[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
هیچم[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
دستهایت را[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
ساعت[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
شعرم زیر بار کلمات نمی رود[ تعداد کلیک : ۲۵۴ ]
وقتی عاشقت شدم[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
ز سوراخ جمجمه ات[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
جامه ام سپید[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
من طرز نگاهت را دوست دارم[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]