قاسم ئهﮊ جهﻥگ[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
ءِ زوونِ مِ[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
کوێ[ تعداد کلیک : ۲۶۲ ]
سُوِک تِر ئه ژ ههﺭ وار[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
دارﻩل درێژ[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
دﻩنگ[ تعداد کلیک : ۲۵۸ ]
چﻪمێ و ئاگر[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]