قاسم ئهﮊ جهﻥگ[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
ءِ زوونِ مِ[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
کوێ[ تعداد کلیک : ۲۶۰ ]
سُوِک تِر ئه ژ ههﺭ وار[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
دارﻩل درێژ[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
دﻩنگ[ تعداد کلیک : ۲۵۲ ]
چﻪمێ و ئاگر[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]