چه گریه ای می کند خداوند[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
گربه ی شیطون[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
مامان و بابا آوردن[ تعداد کلیک : ۲۳۴ ]
زمستون از راه رسیده دوباره[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
ساعت روی دیوار[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]