مدی،شاعرشدم[ تعداد کلیک : ۹۲۴ ]
بخت[ تعداد کلیک : ۹۱۱ ]
در حزن پرسه های بی تغزّل[ تعداد کلیک : ۱۰۶۴ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۷۸۳ ]
باستانی[ تعداد کلیک : ۸۳۵ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۸۰۹ ]
نازکانه[ تعداد کلیک : ۱۰۵۷ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۸۲۹ ]
کبوترانه[ تعداد کلیک : ۹۵۴ ]
روزی می آیم[ تعداد کلیک : ۸۴۰ ]
ستاره ی بخت خود[ تعداد کلیک : ۸۷۲ ]
امیرآباد[ تعداد کلیک : ۶۹۰ ]