مدی،شاعرشدم[ تعداد کلیک : ۹۰۴ ]
بخت[ تعداد کلیک : ۸۸۹ ]
در حزن پرسه های بی تغزّل[ تعداد کلیک : ۱۰۳۴ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۷۸۰ ]
باستانی[ تعداد کلیک : ۸۱۴ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۷۹۲ ]
نازکانه[ تعداد کلیک : ۱۰۳۱ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۸۰۹ ]
کبوترانه[ تعداد کلیک : ۹۲۱ ]
روزی می آیم[ تعداد کلیک : ۸۲۳ ]
ستاره ی بخت خود[ تعداد کلیک : ۸۴۷ ]
امیرآباد[ تعداد کلیک : ۶۷۶ ]