مدی،شاعرشدم[ تعداد کلیک : ۹۴۳ ]
بخت[ تعداد کلیک : ۹۲۸ ]
در حزن پرسه های بی تغزّل[ تعداد کلیک : ۱۰۷۲ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۷۸۷ ]
باستانی[ تعداد کلیک : ۸۵۰ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۸۲۱ ]
نازکانه[ تعداد کلیک : ۱۰۸۳ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۸۳۹ ]
کبوترانه[ تعداد کلیک : ۹۸۰ ]
روزی می آیم[ تعداد کلیک : ۸۵۵ ]
ستاره ی بخت خود[ تعداد کلیک : ۹۰۱ ]
امیرآباد[ تعداد کلیک : ۶۹۳ ]