مدی،شاعرشدم[ تعداد کلیک : ۸۸۰ ]
بخت[ تعداد کلیک : ۸۶۲ ]
در حزن پرسه های بی تغزّل[ تعداد کلیک : ۹۹۹ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۷۷۲ ]
باستانی[ تعداد کلیک : ۷۹۰ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۷۷۶ ]
نازکانه[ تعداد کلیک : ۹۹۹ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۷۸۸ ]
کبوترانه[ تعداد کلیک : ۸۸۵ ]
روزی می آیم[ تعداد کلیک : ۸۰۰ ]
ستاره ی بخت خود[ تعداد کلیک : ۷۹۷ ]
امیرآباد[ تعداد کلیک : ۶۵۴ ]