مدی،شاعرشدم[ تعداد کلیک : ۸۸۵ ]
بخت[ تعداد کلیک : ۸۶۸ ]
در حزن پرسه های بی تغزّل[ تعداد کلیک : ۱۰۰۸ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۷۷۵ ]
باستانی[ تعداد کلیک : ۷۹۵ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۷۸۳ ]
نازکانه[ تعداد کلیک : ۱۰۰۸ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۷۹۴ ]
کبوترانه[ تعداد کلیک : ۸۹۵ ]
روزی می آیم[ تعداد کلیک : ۸۰۸ ]
ستاره ی بخت خود[ تعداد کلیک : ۸۰۸ ]
امیرآباد[ تعداد کلیک : ۶۵۷ ]