مدی،شاعرشدم[ تعداد کلیک : ۸۹۳ ]
بخت[ تعداد کلیک : ۸۷۶ ]
در حزن پرسه های بی تغزّل[ تعداد کلیک : ۱۰۲۲ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۷۷۷ ]
باستانی[ تعداد کلیک : ۸۰۳ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۷۸۸ ]
نازکانه[ تعداد کلیک : ۱۰۱۵ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۸۰۱ ]
کبوترانه[ تعداد کلیک : ۹۱۰ ]
روزی می آیم[ تعداد کلیک : ۸۱۵ ]
ستاره ی بخت خود[ تعداد کلیک : ۸۳۰ ]
امیرآباد[ تعداد کلیک : ۶۶۵ ]