مدی،شاعرشدم[ تعداد کلیک : ۹۱۷ ]
بخت[ تعداد کلیک : ۹۰۶ ]
در حزن پرسه های بی تغزّل[ تعداد کلیک : ۱۰۶۰ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۷۸۳ ]
باستانی[ تعداد کلیک : ۸۲۷ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۸۰۵ ]
نازکانه[ تعداد کلیک : ۱۰۴۶ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۸۲۵ ]
کبوترانه[ تعداد کلیک : ۹۴۴ ]
روزی می آیم[ تعداد کلیک : ۸۳۸ ]
ستاره ی بخت خود[ تعداد کلیک : ۸۶۴ ]
امیرآباد[ تعداد کلیک : ۶۹۰ ]