مدی،شاعرشدم[ تعداد کلیک : ۹۱۰ ]
بخت[ تعداد کلیک : ۸۹۸ ]
در حزن پرسه های بی تغزّل[ تعداد کلیک : ۱۰۴۶ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۷۸۲ ]
باستانی[ تعداد کلیک : ۸۲۳ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۷۹۷ ]
نازکانه[ تعداد کلیک : ۱۰۳۷ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۸۱۶ ]
کبوترانه[ تعداد کلیک : ۹۳۲ ]
روزی می آیم[ تعداد کلیک : ۸۲۸ ]
ستاره ی بخت خود[ تعداد کلیک : ۸۵۶ ]
امیرآباد[ تعداد کلیک : ۶۸۳ ]