مدی،شاعرشدم[ تعداد کلیک : ۸۹۸ ]
بخت[ تعداد کلیک : ۸۸۲ ]
در حزن پرسه های بی تغزّل[ تعداد کلیک : ۱۰۲۷ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۷۷۹ ]
باستانی[ تعداد کلیک : ۸۰۸ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۷۹۱ ]
نازکانه[ تعداد کلیک : ۱۰۲۵ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۸۰۶ ]
کبوترانه[ تعداد کلیک : ۹۱۵ ]
روزی می آیم[ تعداد کلیک : ۸۱۹ ]
ستاره ی بخت خود[ تعداد کلیک : ۸۴۰ ]
امیرآباد[ تعداد کلیک : ۶۶۹ ]