من وَ او توی جنگ، با همیم[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
من وَ او روزهای هفته ایم[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
من وَ او[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
باد و آب و آفتاب و خاک[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
صبح را[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
رهبر گروهی از درخت هاست[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
برگ های این درخت را[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
رسم دوستی نگه نداشت[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]
یک درخت[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
با دلی پر از امید[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]