من وَ او توی جنگ، با همیم[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
من وَ او روزهای هفته ایم[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
من وَ او[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
باد و آب و آفتاب و خاک[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
صبح را[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
رهبر گروهی از درخت هاست[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
برگ های این درخت را[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
رسم دوستی نگه نداشت[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
یک درخت[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
با دلی پر از امید[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]