من وَ او توی جنگ، با همیم[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
من وَ او روزهای هفته ایم[ تعداد کلیک : ۲۹۱ ]
من وَ او[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
باد و آب و آفتاب و خاک[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
صبح را[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
رهبر گروهی از درخت هاست[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
برگ های این درخت را[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
رسم دوستی نگه نداشت[ تعداد کلیک : ۲۷۵ ]
یک درخت[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
با دلی پر از امید[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]