من وَ او توی جنگ، با همیم[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
من وَ او روزهای هفته ایم[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]
من وَ او[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
باد و آب و آفتاب و خاک[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
صبح را[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
رهبر گروهی از درخت هاست[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
برگ های این درخت را[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
رسم دوستی نگه نداشت[ تعداد کلیک : ۲۹۲ ]
یک درخت[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
با دلی پر از امید[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]