من وَ او توی جنگ، با همیم[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
من وَ او روزهای هفته ایم[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
من وَ او[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
باد و آب و آفتاب و خاک[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
صبح را[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
رهبر گروهی از درخت هاست[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
برگ های این درخت را[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
رسم دوستی نگه نداشت[ تعداد کلیک : ۲۸۸ ]
یک درخت[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
با دلی پر از امید[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]