من وَ او توی جنگ، با همیم[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
من وَ او روزهای هفته ایم[ تعداد کلیک : ۳۱۷ ]
من وَ او[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
باد و آب و آفتاب و خاک[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
صبح را[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
رهبر گروهی از درخت هاست[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
برگ های این درخت را[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
رسم دوستی نگه نداشت[ تعداد کلیک : ۳۰۰ ]
یک درخت[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
با دلی پر از امید[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]