من وَ او توی جنگ، با همیم[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
من وَ او روزهای هفته ایم[ تعداد کلیک : ۲۸۸ ]
من وَ او[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
باد و آب و آفتاب و خاک[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
صبح را[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
رهبر گروهی از درخت هاست[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
برگ های این درخت را[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
رسم دوستی نگه نداشت[ تعداد کلیک : ۲۷۰ ]
یک درخت[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
با دلی پر از امید[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]