آن قدر خسته ام[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
ساختمان دوازده طبقه[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
پله های داد گاه را[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
منتقد که شعر مرا شنید[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
شیطان[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
وقتی جدا شدی[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]