آن قدر خسته ام[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
ساختمان دوازده طبقه[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
پله های داد گاه را[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
منتقد که شعر مرا شنید[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
شیطان[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
وقتی جدا شدی[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]