آن قدر خسته ام[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
ساختمان دوازده طبقه[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
پله های داد گاه را[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
منتقد که شعر مرا شنید[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
شیطان[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
وقتی جدا شدی[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]