گم گشته[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
آه دل[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
چنگ شباهنگ[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
ای گل[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
بیابان طلب[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
پادشه حسن[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
جوهر لوح و قلم[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
کویر خسته[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
ای باد[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
طواف دیده[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
عزم منا دارد علی[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
کجایی؟[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]