گم گشته[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
آه دل[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
چنگ شباهنگ[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
ای گل[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
بیابان طلب[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
پادشه حسن[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
جوهر لوح و قلم[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
کویر خسته[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
ای باد[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
طواف دیده[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
عزم منا دارد علی[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
کجایی؟[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]