گم گشته[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
آه دل[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
چنگ شباهنگ[ تعداد کلیک : ۵۹۹ ]
ای گل[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
بیابان طلب[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
پادشه حسن[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
جوهر لوح و قلم[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
کویر خسته[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
ای باد[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
طواف دیده[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
عزم منا دارد علی[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
کجایی؟[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]