گم گشته[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
آه دل[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
چنگ شباهنگ[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
ای گل[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
بیابان طلب[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
پادشه حسن[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
جوهر لوح و قلم[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
کویر خسته[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
ای باد[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
طواف دیده[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
عزم منا دارد علی[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
کجایی؟[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]