گم گشته[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
آه دل[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
چنگ شباهنگ[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
ای گل[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
بیابان طلب[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
پادشه حسن[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
جوهر لوح و قلم[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
کویر خسته[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
ای باد[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
طواف دیده[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
عزم منا دارد علی[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
کجایی؟[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]