گم گشته[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
آه دل[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
چنگ شباهنگ[ تعداد کلیک : ۶۱۲ ]
ای گل[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
بیابان طلب[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
پادشه حسن[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
جوهر لوح و قلم[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
کویر خسته[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
ای باد[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
طواف دیده[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
عزم منا دارد علی[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
کجایی؟[ تعداد کلیک : ۶۱۸ ]