گم گشته[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
آه دل[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
چنگ شباهنگ[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
ای گل[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
بیابان طلب[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
پادشه حسن[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
جوهر لوح و قلم[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
کویر خسته[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
ای باد[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
طواف دیده[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
عزم منا دارد علی[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
کجایی؟[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]