رفتن همیشه هست[ تعداد کلیک : ۸۵۲ ]
بت ِ من[ تعداد کلیک : ۶۶۹ ]
انقدر زیبا نباش[ تعداد کلیک : ۸۴۲ ]
دیوونه ها[ تعداد کلیک : ۸۸۹ ]
مثل یه بارون شدید[ تعداد کلیک : ۸۵۳ ]
نمیخوام[ تعداد کلیک : ۷۶۰ ]
بند پوتین[ تعداد کلیک : ۷۶۹ ]