رفتن همیشه هست[ تعداد کلیک : ۸۴۵ ]
بت ِ من[ تعداد کلیک : ۶۶۵ ]
انقدر زیبا نباش[ تعداد کلیک : ۸۳۳ ]
دیوونه ها[ تعداد کلیک : ۸۷۸ ]
مثل یه بارون شدید[ تعداد کلیک : ۸۴۹ ]
نمیخوام[ تعداد کلیک : ۷۵۷ ]
بند پوتین[ تعداد کلیک : ۷۶۵ ]