رفتن همیشه هست[ تعداد کلیک : ۸۶۸ ]
بت ِ من[ تعداد کلیک : ۶۸۲ ]
انقدر زیبا نباش[ تعداد کلیک : ۸۵۳ ]
دیوونه ها[ تعداد کلیک : ۹۱۰ ]
مثل یه بارون شدید[ تعداد کلیک : ۸۶۲ ]
نمیخوام[ تعداد کلیک : ۷۷۰ ]
بند پوتین[ تعداد کلیک : ۷۸۱ ]