کاش وارونگی تکامل بود[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
رفت و رفت و به باتلاق رسید[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
رفته ­گران محل[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
جشن مهر[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
مادر[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
به یاد پدر که بوی شاه­ بهرام را با خود بُرد[ تعداد کلیک : ۷۷۱ ]
مَه وَ یادِت رَهتِنِه مَشک و مَلارَل زِیتَرِی؟[ تعداد کلیک : ۶۵۸ ]
مالَه بارِی­کِنِن و خُم سَرِ وارِی­مِیرُم[ تعداد کلیک : ۵۹۲ ]
زل می­زند به سفیدی برف[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
خواستم شاخه ­ی گردویی باشم در باران­های دِه[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
کامیون[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
سخت است[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
توت فرنگی[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
باغِمُو بِیثَمَرابی بِی خُت[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]