کاش وارونگی تکامل بود[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
رفت و رفت و به باتلاق رسید[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
رفته ­گران محل[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
جشن مهر[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
مادر[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
به یاد پدر که بوی شاه­ بهرام را با خود بُرد[ تعداد کلیک : ۷۵۶ ]
مَه وَ یادِت رَهتِنِه مَشک و مَلارَل زِیتَرِی؟[ تعداد کلیک : ۶۴۷ ]
مالَه بارِی­کِنِن و خُم سَرِ وارِی­مِیرُم[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
زل می­زند به سفیدی برف[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
خواستم شاخه ­ی گردویی باشم در باران­های دِه[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
کامیون[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
سخت است[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
توت فرنگی[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
باغِمُو بِیثَمَرابی بِی خُت[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]