کاش وارونگی تکامل بود[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
رفت و رفت و به باتلاق رسید[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
رفته ­گران محل[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
جشن مهر[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
مادر[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
به یاد پدر که بوی شاه­ بهرام را با خود بُرد[ تعداد کلیک : ۶۷۲ ]
مَه وَ یادِت رَهتِنِه مَشک و مَلارَل زِیتَرِی؟[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
مالَه بارِی­کِنِن و خُم سَرِ وارِی­مِیرُم[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
زل می­زند به سفیدی برف[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
خواستم شاخه ­ی گردویی باشم در باران­های دِه[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
کامیون[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
سخت است[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
توت فرنگی[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
باغِمُو بِیثَمَرابی بِی خُت[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]