کاش وارونگی تکامل بود[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
رفت و رفت و به باتلاق رسید[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
رفته ­گران محل[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
جشن مهر[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
مادر[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
به یاد پدر که بوی شاه­ بهرام را با خود بُرد[ تعداد کلیک : ۷۰۹ ]
مَه وَ یادِت رَهتِنِه مَشک و مَلارَل زِیتَرِی؟[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
مالَه بارِی­کِنِن و خُم سَرِ وارِی­مِیرُم[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
زل می­زند به سفیدی برف[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
خواستم شاخه ­ی گردویی باشم در باران­های دِه[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
کامیون[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
سخت است[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
توت فرنگی[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
باغِمُو بِیثَمَرابی بِی خُت[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]