کاش وارونگی تکامل بود[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
رفت و رفت و به باتلاق رسید[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
رفته ­گران محل[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
جشن مهر[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
مادر[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
به یاد پدر که بوی شاه­ بهرام را با خود بُرد[ تعداد کلیک : ۶۸۵ ]
مَه وَ یادِت رَهتِنِه مَشک و مَلارَل زِیتَرِی؟[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
مالَه بارِی­کِنِن و خُم سَرِ وارِی­مِیرُم[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
زل می­زند به سفیدی برف[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
خواستم شاخه ­ی گردویی باشم در باران­های دِه[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
کامیون[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
سخت است[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
توت فرنگی[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
باغِمُو بِیثَمَرابی بِی خُت[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]