کاش وارونگی تکامل بود[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
رفت و رفت و به باتلاق رسید[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
رفته ­گران محل[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
جشن مهر[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
مادر[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
به یاد پدر که بوی شاه­ بهرام را با خود بُرد[ تعداد کلیک : ۷۲۶ ]
مَه وَ یادِت رَهتِنِه مَشک و مَلارَل زِیتَرِی؟[ تعداد کلیک : ۶۱۸ ]
مالَه بارِی­کِنِن و خُم سَرِ وارِی­مِیرُم[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
زل می­زند به سفیدی برف[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
خواستم شاخه ­ی گردویی باشم در باران­های دِه[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
کامیون[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
سخت است[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
توت فرنگی[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
باغِمُو بِیثَمَرابی بِی خُت[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]