کاش وارونگی تکامل بود[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
رفت و رفت و به باتلاق رسید[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
رفته ­گران محل[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
جشن مهر[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
مادر[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
به یاد پدر که بوی شاه­ بهرام را با خود بُرد[ تعداد کلیک : ۷۴۱ ]
مَه وَ یادِت رَهتِنِه مَشک و مَلارَل زِیتَرِی؟[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
مالَه بارِی­کِنِن و خُم سَرِ وارِی­مِیرُم[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
زل می­زند به سفیدی برف[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
خواستم شاخه ­ی گردویی باشم در باران­های دِه[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
کامیون[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
سخت است[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
توت فرنگی[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
باغِمُو بِیثَمَرابی بِی خُت[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]