کاش وارونگی تکامل بود[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
رفت و رفت و به باتلاق رسید[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
رفته ­گران محل[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
جشن مهر[ تعداد کلیک : ۶۱۲ ]
مادر[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
به یاد پدر که بوی شاه­ بهرام را با خود بُرد[ تعداد کلیک : ۷۹۷ ]
مَه وَ یادِت رَهتِنِه مَشک و مَلارَل زِیتَرِی؟[ تعداد کلیک : ۶۹۴ ]
مالَه بارِی­کِنِن و خُم سَرِ وارِی­مِیرُم[ تعداد کلیک : ۶۱۸ ]
زل می­زند به سفیدی برف[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
خواستم شاخه ­ی گردویی باشم در باران­های دِه[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
کامیون[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
سخت است[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
توت فرنگی[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
باغِمُو بِیثَمَرابی بِی خُت[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]