تقدیم به بانوی سخن ور و پویای عاشورا[ تعداد کلیک : ۲۴۶ ]
به مرگ[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
برای شهیدان بی وطن[ تعداد کلیک : ۲۵۷ ]
برای این روزهای جهان اندوه زده[ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]
برای روز زن[ تعداد کلیک : ۲۳۶ ]
تقدیم به مادرم حضرت زهرا(علیها سلام)[ تعداد کلیک : ۲۹۷ ]
به یاد شهید[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
تقدیم به عاشورا[ تعداد کلیک : ۲۴۷ ]
تقدیم به بزرگ بانوی دو عالم حضرت زهرا(علیها سلام)[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
تقدیم به حماسه ساز عاشورا[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
سایه ات را به من بده[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
دلتنگی[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]