تقدیم به بانوی سخن ور و پویای عاشورا[ تعداد کلیک : ۲۴۹ ]
به مرگ[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
برای شهیدان بی وطن[ تعداد کلیک : ۲۶۰ ]
برای این روزهای جهان اندوه زده[ تعداد کلیک : ۳۲۱ ]
برای روز زن[ تعداد کلیک : ۲۳۹ ]
تقدیم به مادرم حضرت زهرا(علیها سلام)[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]
به یاد شهید[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
تقدیم به عاشورا[ تعداد کلیک : ۲۴۹ ]
تقدیم به بزرگ بانوی دو عالم حضرت زهرا(علیها سلام)[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
تقدیم به حماسه ساز عاشورا[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
سایه ات را به من بده[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
دلتنگی[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]