چوپان ها دروغ گفتند[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
از پشت میله ها[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
طغیان قشنگی است مرگ ![ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
نه به تو ... نه به ماه[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
برگرد و بهم بریز هرگزهارا[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
هر روز نشستند خدای من وتو[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
عاشق شده بود و داشت دلدار،یکی[ تعداد کلیک : ۲۶۹ ]
هرچند که تو در پی آزار منی[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
در حال دعا مناره ها ،مقبره ها[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
تلخ است خبر:سربه هوا شد سارا[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]