چوپان ها دروغ گفتند[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
از پشت میله ها[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
طغیان قشنگی است مرگ ![ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
نه به تو ... نه به ماه[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
برگرد و بهم بریز هرگزهارا[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
هر روز نشستند خدای من وتو[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
عاشق شده بود و داشت دلدار،یکی[ تعداد کلیک : ۳۰۴ ]
هرچند که تو در پی آزار منی[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
در حال دعا مناره ها ،مقبره ها[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
تلخ است خبر:سربه هوا شد سارا[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]