چوپان ها دروغ گفتند[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
از پشت میله ها[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
طغیان قشنگی است مرگ ![ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
نه به تو ... نه به ماه[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
برگرد و بهم بریز هرگزهارا[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
هر روز نشستند خدای من وتو[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
عاشق شده بود و داشت دلدار،یکی[ تعداد کلیک : ۲۹۱ ]
هرچند که تو در پی آزار منی[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
در حال دعا مناره ها ،مقبره ها[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
تلخ است خبر:سربه هوا شد سارا[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]