چوپان ها دروغ گفتند[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
از پشت میله ها[ تعداد کلیک : ۳۱۸ ]
طغیان قشنگی است مرگ ![ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
نه به تو ... نه به ماه[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
برگرد و بهم بریز هرگزهارا[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
هر روز نشستند خدای من وتو[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
عاشق شده بود و داشت دلدار،یکی[ تعداد کلیک : ۲۷۴ ]
هرچند که تو در پی آزار منی[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
در حال دعا مناره ها ،مقبره ها[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
تلخ است خبر:سربه هوا شد سارا[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]