چوپان ها دروغ گفتند[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
از پشت میله ها[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
طغیان قشنگی است مرگ ![ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
نه به تو ... نه به ماه[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
برگرد و بهم بریز هرگزهارا[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
هر روز نشستند خدای من وتو[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
عاشق شده بود و داشت دلدار،یکی[ تعداد کلیک : ۲۹۸ ]
هرچند که تو در پی آزار منی[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
در حال دعا مناره ها ،مقبره ها[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
تلخ است خبر:سربه هوا شد سارا[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]