چوپان ها دروغ گفتند[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
از پشت میله ها[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
طغیان قشنگی است مرگ ![ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
نه به تو ... نه به ماه[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
برگرد و بهم بریز هرگزهارا[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
هر روز نشستند خدای من وتو[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
عاشق شده بود و داشت دلدار،یکی[ تعداد کلیک : ۲۹۲ ]
هرچند که تو در پی آزار منی[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
در حال دعا مناره ها ،مقبره ها[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
تلخ است خبر:سربه هوا شد سارا[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]