چوپان ها دروغ گفتند[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
از پشت میله ها[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
طغیان قشنگی است مرگ ![ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
نه به تو ... نه به ماه[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
برگرد و بهم بریز هرگزهارا[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
هر روز نشستند خدای من وتو[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
عاشق شده بود و داشت دلدار،یکی[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]
هرچند که تو در پی آزار منی[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
در حال دعا مناره ها ،مقبره ها[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
تلخ است خبر:سربه هوا شد سارا[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]