چوپان ها دروغ گفتند[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
از پشت میله ها[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
طغیان قشنگی است مرگ ![ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
نه به تو ... نه به ماه[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
برگرد و بهم بریز هرگزهارا[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
هر روز نشستند خدای من وتو[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
عاشق شده بود و داشت دلدار،یکی[ تعداد کلیک : ۲۸۳ ]
هرچند که تو در پی آزار منی[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
در حال دعا مناره ها ،مقبره ها[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
تلخ است خبر:سربه هوا شد سارا[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]