چوپان ها دروغ گفتند[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
از پشت میله ها[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
طغیان قشنگی است مرگ ![ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
نه به تو ... نه به ماه[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
برگرد و بهم بریز هرگزهارا[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
هر روز نشستند خدای من وتو[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
عاشق شده بود و داشت دلدار،یکی[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
هرچند که تو در پی آزار منی[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
در حال دعا مناره ها ،مقبره ها[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
تلخ است خبر:سربه هوا شد سارا[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]