هنوز نمرده ام[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
می شد فراموش کنیم جنگل را[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
غم را در پیراهنم پنهان میکنم[ تعداد کلیک : ۲۷۱ ]
مادر بزرگ که زنده بود[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
تو را با لبهای بسته آوردند[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
برایم دست تکان می دهد[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
این روزها تمام اتفاق ها[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
ایستادنت کنار ماه[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
می شد اندوه را[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]