هنوز نمرده ام[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
می شد فراموش کنیم جنگل را[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
غم را در پیراهنم پنهان میکنم[ تعداد کلیک : ۲۷۰ ]
مادر بزرگ که زنده بود[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
تو را با لبهای بسته آوردند[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
برایم دست تکان می دهد[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
این روزها تمام اتفاق ها[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
ایستادنت کنار ماه[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
می شد اندوه را[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]