هنوز نمرده ام[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
می شد فراموش کنیم جنگل را[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
غم را در پیراهنم پنهان میکنم[ تعداد کلیک : ۲۶۹ ]
مادر بزرگ که زنده بود[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
تو را با لبهای بسته آوردند[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
برایم دست تکان می دهد[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
این روزها تمام اتفاق ها[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
ایستادنت کنار ماه[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
می شد اندوه را[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]