به پهلوی چپ بخوابم[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
دریک بمب گذاری در بیروت[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
خدای قبیله ای در کنیا[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
در پرتو تشعشعات اتمی[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
سالهاست مسافری از اینجا نمی گذرد[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
در اردوگاهی در یرموک[ تعداد کلیک : ۲۹۷ ]
کورد غمگینی هستم[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
ماه ِ سرخ ِ پشت دنده هایم هستی[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
ماه بزرگ[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
در حومه ی حلب به تو فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۳۱۳ ]
خنده ی تو[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
دریکی از تظاهرات بهار عرب[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]