به پهلوی چپ بخوابم[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
دریک بمب گذاری در بیروت[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
خدای قبیله ای در کنیا[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
در پرتو تشعشعات اتمی[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
سالهاست مسافری از اینجا نمی گذرد[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
در اردوگاهی در یرموک[ تعداد کلیک : ۲۸۶ ]
کورد غمگینی هستم[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
ماه ِ سرخ ِ پشت دنده هایم هستی[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
ماه بزرگ[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
در حومه ی حلب به تو فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۲۹۴ ]
خنده ی تو[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
دریکی از تظاهرات بهار عرب[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]