به پهلوی چپ بخوابم[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
دریک بمب گذاری در بیروت[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
خدای قبیله ای در کنیا[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
در پرتو تشعشعات اتمی[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
سالهاست مسافری از اینجا نمی گذرد[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
در اردوگاهی در یرموک[ تعداد کلیک : ۲۸۹ ]
کورد غمگینی هستم[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
ماه ِ سرخ ِ پشت دنده هایم هستی[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
ماه بزرگ[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
در حومه ی حلب به تو فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۳۰۸ ]
خنده ی تو[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
دریکی از تظاهرات بهار عرب[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]