به پهلوی چپ بخوابم[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
دریک بمب گذاری در بیروت[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
خدای قبیله ای در کنیا[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
در پرتو تشعشعات اتمی[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
سالهاست مسافری از اینجا نمی گذرد[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
در اردوگاهی در یرموک[ تعداد کلیک : ۲۹۲ ]
کورد غمگینی هستم[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
ماه ِ سرخ ِ پشت دنده هایم هستی[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
ماه بزرگ[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
در حومه ی حلب به تو فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۳۱۱ ]
خنده ی تو[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
دریکی از تظاهرات بهار عرب[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]