به پهلوی چپ بخوابم[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
دریک بمب گذاری در بیروت[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
خدای قبیله ای در کنیا[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
در پرتو تشعشعات اتمی[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
سالهاست مسافری از اینجا نمی گذرد[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
در اردوگاهی در یرموک[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]
کورد غمگینی هستم[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
ماه ِ سرخ ِ پشت دنده هایم هستی[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
ماه بزرگ[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
در حومه ی حلب به تو فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۳۱۳ ]
خنده ی تو[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
دریکی از تظاهرات بهار عرب[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]