به پهلوی چپ بخوابم[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
دریک بمب گذاری در بیروت[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
خدای قبیله ای در کنیا[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
در پرتو تشعشعات اتمی[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
سالهاست مسافری از اینجا نمی گذرد[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
در اردوگاهی در یرموک[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
کورد غمگینی هستم[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
ماه ِ سرخ ِ پشت دنده هایم هستی[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
ماه بزرگ[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
در حومه ی حلب به تو فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
خنده ی تو[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
دریکی از تظاهرات بهار عرب[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]