به پهلوی چپ بخوابم[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
دریک بمب گذاری در بیروت[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
خدای قبیله ای در کنیا[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
در پرتو تشعشعات اتمی[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
سالهاست مسافری از اینجا نمی گذرد[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
در اردوگاهی در یرموک[ تعداد کلیک : ۲۹۳ ]
کورد غمگینی هستم[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
ماه ِ سرخ ِ پشت دنده هایم هستی[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
ماه بزرگ[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
در حومه ی حلب به تو فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۳۱۱ ]
خنده ی تو[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
دریکی از تظاهرات بهار عرب[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]