استخوانهام درخت[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
بزرگ[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
از اینجایی که من جهان را می بینم[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
آخرین پوستت را که بیندازی[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
در مرزِ هر حجاب ضلعی عقب نشست[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
دستانت شبهایی را از چله بر می دارد[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
شکل دیگرش همینجاست[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
باید برید وُ به گونه ی مخاطب[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
به ساعت که زُل می زنی[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
الماس در آفریقا[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
به کناره خو کرده ایم[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]