استخوانهام درخت[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
بزرگ[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
از اینجایی که من جهان را می بینم[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
آخرین پوستت را که بیندازی[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
در مرزِ هر حجاب ضلعی عقب نشست[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
دستانت شبهایی را از چله بر می دارد[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
شکل دیگرش همینجاست[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
باید برید وُ به گونه ی مخاطب[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
به ساعت که زُل می زنی[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
الماس در آفریقا[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
به کناره خو کرده ایم[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]