استخوانهام درخت[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
بزرگ[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
از اینجایی که من جهان را می بینم[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
آخرین پوستت را که بیندازی[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
در مرزِ هر حجاب ضلعی عقب نشست[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
دستانت شبهایی را از چله بر می دارد[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
شکل دیگرش همینجاست[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
باید برید وُ به گونه ی مخاطب[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
به ساعت که زُل می زنی[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
الماس در آفریقا[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
به کناره خو کرده ایم[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]