استخوانهام درخت[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
بزرگ[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
از اینجایی که من جهان را می بینم[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
آخرین پوستت را که بیندازی[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
در مرزِ هر حجاب ضلعی عقب نشست[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
دستانت شبهایی را از چله بر می دارد[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
شکل دیگرش همینجاست[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
باید برید وُ به گونه ی مخاطب[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
به ساعت که زُل می زنی[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
الماس در آفریقا[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
به کناره خو کرده ایم[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]