استخوانهام درخت[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
بزرگ[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
از اینجایی که من جهان را می بینم[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
آخرین پوستت را که بیندازی[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
در مرزِ هر حجاب ضلعی عقب نشست[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
دستانت شبهایی را از چله بر می دارد[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
شکل دیگرش همینجاست[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
باید برید وُ به گونه ی مخاطب[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
به ساعت که زُل می زنی[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
الماس در آفریقا[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
به کناره خو کرده ایم[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]