استخوانهام درخت[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
بزرگ[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
از اینجایی که من جهان را می بینم[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
آخرین پوستت را که بیندازی[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
در مرزِ هر حجاب ضلعی عقب نشست[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
دستانت شبهایی را از چله بر می دارد[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
شکل دیگرش همینجاست[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
باید برید وُ به گونه ی مخاطب[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
به ساعت که زُل می زنی[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
الماس در آفریقا[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
به کناره خو کرده ایم[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]