استخوانهام درخت[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
بزرگ[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
از اینجایی که من جهان را می بینم[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
آخرین پوستت را که بیندازی[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
در مرزِ هر حجاب ضلعی عقب نشست[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
دستانت شبهایی را از چله بر می دارد[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
شکل دیگرش همینجاست[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
باید برید وُ به گونه ی مخاطب[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
به ساعت که زُل می زنی[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
الماس در آفریقا[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
به کناره خو کرده ایم[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]